Социалист: Мантрата, че държавата е лош стопанин доведе до разруха

Социалист: Мантрата, че държавата е лош стопанин доведе до разруха

Водени от ман­т­рата, че дър­жавата е лош соб­с­т­веник, допус­нахме в Бъл­гария всичко да се превърне в раз­руха. БСП казва, че дър­жавата може да е добър стопанин с добър мени­дж­мънт. Летище “София“ може да носи още по-сериозни печалби, ако има добър мени­дж­мънт. Това каза пред БНР зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Христо Проданов. Той добави, че левицата е инфор­мирала премиера за пис­мото до Брюк­сел и нас­тоява Бойко Борисов да спре кон­цесията до произ­насянето на ЕК. “Искаме проз­рач­ност в израз­ход­ването на сред­с­т­вата за строител­с­т­вото на АМ “Хемус“ и сме против между Коледа и Нова година Минис­тер­с­кият съвет да раз­п­ределя сред­с­тва от бюджета.“ Това обясни Христо Проданов по повод решението на правител­с­т­вото да даде на “Автомагис­т­рали“ строител­с­т­вото на аутобана. Той допълни, че левицата е внесла в АПИ искане, да бъде предос­тавен договорът между АПИ и дър­жав­ната ком­пания “Автомагис­т­рали“. Освен това, социалис­тите искат от строител­ното минис­тер­с­тво всички рам­кови договори и споразумения между дър­жав­ната ком­пания и час­тни фирми. “В пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво вече има твър­дения, че са плащани аван­сови сред­с­тва на час­тни строителни ком­пании във връзка със строител­с­т­вото на АМ “Хемус“, поясни Проданов. Той уточни, че дър­жав­ната ком­пания не е строила досега магис­т­рали. Според народ­ният пред­с­тавител в изг­раж­дането на аутобани отиват едва половината от пред­видените пари, защото 20% са за изпъл­нителя, а другите се връщат към властта. Ако ДПС не под­к­репя ГЕРБ, правител­с­т­вото ще падне. Не е за първи път– групата на ДПС да под­к­репя управ­ляващото мнозин­с­тво. Показа се каква е истин­с­ката управ­ляваща коалиция в момента“, каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“. Според него с всяко свое дейс­т­вие управ­ляващата коалиция причинява вреда на дър­жав­ността в страната. “Решението за F16 беше взето под вън­шен натиск. Това пос­тавя под въп­рос суверенитета на дър­жавата“, каза народ­ният пред­с­тавител.