Проф. Георги Михайлов: Държавата ни няма визия по проблема с редките заболявания

През пос­лед­ните сед­мици станахме свидетели на много проб­леми около пациенти с редки заболявания, на един от които дори беше отказано лечение извън територията на страната. Какво е вашето виж­дане за стратегията за лечение на ред­ките заболявания в Бъл­гария, взаимодейс­т­вието с НЗОК и ефек­тив­ността на това взаимодейс­т­вие?“. Този въп­рос отп­рави народ­ният пред­с­тавител от левицата проф. Георги Михай­лов към минис­търа на здравеопаз­ването. Според него тем­повете, с които се раз­вива списъкът на бол­ните и на заболяванията, който след това се обсъжда за пълно или час­тично реим­бур­сиране, са незадоволителни. „Длъжен съм да ви заявя, като специалист, че броят на ред­ките заболявания в света е около 7000, така че циф­рата 135 или 138– далеч не изчер­пва нито списъка, нито проб­лема“, заяви той. “Съз­даването на Комисията по редки болести тряб­ваше да реши проб­лема, дър­жавата да изработи стратегия– на кои заболявания да зап­лаща час­тично или напълно лечението. Лип­сата на решение на този проб­лем съз­даде т. нар. медицин­ска емиг­рация“, заяви той.

Според проф. Михай­лов прех­вър­лянето на цялата отговор­ност за лечението на тези пациенти върху НЗОК е дъл­боко неп­равилно. По думите му НЗОК е финан­сов орган, който след оценка на минис­тер­с­т­вото, извър­шва плащане по определени нап­рав­ления на клинич­ната медицина. “Тя обаче е област, която е изк­лючително сложна и лечението на тези пациенти изис­ква сериозна и дър­жавна визия, а не учас­тие на НЗОК. Само така раз­ход­ваните сред­с­тва ще бъдат целесъоб­разни“, зак­лючи проф. Михай­лов.