Българи и руснаци заедно почетоха най-справедливата война в Москва

В Деня на национал­ния праз­ник на Репуб­лика Бъл­гария в Мос­ква, при памет­ника на героите от Плевен, си спом­ниха за “най-справедливата война“ на XIX век. Бъл­гар­с­кият дип­ломат Алек­сан­дър Ковачев благодари на Русия за брат­с­ката помощ за освобож­дението от осман­с­кото иго, пише в екс­к­лузивен материал рус­ката „ТВ Царьг­рад“, цитирана от аген­ция “Фокус“. 

През 1993 г. се въз­ражда традицията на тър­жес­т­веното въз­поменание на воини, които дадоха живота си в Руско-турската война от 18771878 г. Оттогава край памет­ника парак­лис в памет на погиналите при Плевен гренадири ежегодно се провеж­дат панихиди, отдават се военни почести с положени венци, след което се произ­насят поз­д­рави от служители и пред­с­тавители на общес­т­вени организации. 

Ние, бъл­гарите, наричаме тази война Освободителна, а много съв­ремен­ници я оценяват като най-справедливата и морална война на XIX век. В края на краищата Русия не е била водена от геополитически интереси. Наис­тина вдъх­новяващ е бил общонарод­ният подем, предиз­викан от иск­рено и дъл­боко желание да се помогне на братята славяни“, отбеляза бъл­гар­с­кият дип­ломат. 

Той под­черта ролята, която е изиг­рала Рус­ката цър­ква в този всенароден подем, който в крайна сметка прави въз­можно освобож­дението на Бъл­гария. 

По думите на Ковачев днес е важно да се „запазят връз­ките, основани на правос­лавието, прос­вещението и кул­турата“, които векове наред свър­з­ват народите на Русия и Бъл­гария. 

На церемонията са учас­т­вали пред­с­тавители на рус­ките въоръжени сили, бъл­гар­с­кото посол­с­тво, Рус­кото военно-историческо общес­тво, Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут, воен­ното ни аташе генерал-майор Тодор Дочев, пред­с­тавители на дър­жав­ните струк­тури и общес­т­вени дейци.