Списъкът със секциите вече е качен на сайта на ЦИК

Списъкът със секциите вече е качен на сайта на ЦИК

Цен­т­рал­ната избирателна комисия определи 3000 избирателни сек­ции в страната, където ще се проведе машинно гласуване на изборите за членове на Европейс­кия пар­ламент, излъчени от Бъл­гария на 26 май. Списъкът със сек­циите вече е качен на сайта на ЦИК, съобщи КРОСС.бг.

Окон­чателно и въп­реки жал­бата, на евроиз­борите все пак ще има машинно гласуване. Така ще бъде след като ВАС отх­върли жал­бата срещу решението на ЦИК за изпъл­нител на общес­т­вената поръчка. Жал­бата идваше от страна на една от трите фирми, които се със­тезаваха в общес­т­вената поръчка — “Бъл­гар­ски машини за гласуване“ ЕООД. Тя бе отс­т­ранена от процедурата с аргумента, че не отговаря на тех­ничес­ките изис­к­вания и парамет­рите, заложени в самите изис­к­вания на процедурата. Така машин­ното гласуване ще бъде изцяло организирано от “Сиела“, която има ангажимент според изис­к­ванията на общес­т­вената поръчка да осигури освен наема на тези 3000 машини в избирател­ните сек­ции, логис­тич­ното им прид­виж­ване до сек­циите в страната и обучението на хората по места. “Сиела Норма“ АД трябва да осигури 3000 машини за гласуване за евроиз­борите. Ком­панията нап­рави екс­перимен­тал­ното машинно гласуване и на предиш­ните избори. Успя да проведе и реално гласуване — на изборите за президент и референ­дум с общо 500 машини. С една машина ще може да се гласува от 1200 избиратели, ако има нужда, фир­мата има готов­ност да дос­тави допъл­нително хар­тия в избор­ния ден, стана ясно по-рано в ефира на БНТ. След упраж­нен вот машината ще издаде раз­писка, която трябва да бъде пус­ната в специална урна, пред­наз­начена за машин­ното гласуване. Хар­тиените отрязъци няма да бъдат броени, освен ако няма оспор­ване на резул­тата. Самото кон­солидиране на гласовете ще се извър­шва от машината. Над 2 млн. души се обявиха на референ­дум за елек­т­рон­ното и машинно гласуване, припомни БНТ. Правител­с­т­вото отдели от бюджета сред­с­т­вата за това гласуване. То не поз­волява манипулации, според екс­пер­тите.