Тодор Стоилов: Малките населени места страдат от бедност и обезлюдяване

Тодор Стоилов: Малките населени места страдат от бедност и обезлюдяване

“Посетих доста места в страната. Основ­ният проб­лем, който имат хората в мал­ките населени места е обез­людяването– заради миг­рацията в по-големите градове и Западна Европа. Губим най-ценния си ресурс — младото и интелиген­тно поколение и работ­ната сила. Това е без­пътица от 20 години. Другият проб­лем са нис­ките доходи на бъл­гарите.“ Това каза пред БСТВ кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Тодор Стоилов. Той добави, че лис­тата на левицата е от млади и пълни с хъс хора, както и от успели лич­ности с доказан опит на национално и меж­дународни ниво. “Повишаването на доходите трябва да е приоритет на дър­жавата и правител­с­т­вото. На 1 май хората протес­тираха срещу това явление — работещи-бедни. В Бъл­гария пен­сионерите се трудят цял живот и нак­рая живеят мизерно със своите ниски пен­сии“, каза Стоилов. Той сподели, че е успял да посети много населени места в Южна Бъл­гария.  По думите му притес­нението на управ­ляващите от левицата е голямо. Стоилов сподели, че в Девин е имало хора от ГЕРБ, които са отмятали присъс­т­ващите на срещите с кан­дидатите за евродепутати от “БСП за Бъл­гария“.

“Очак­вам опит за фал­шификация на изборите, но се надявам,  с добра организация, да пресечем тази прак­тика на управ­ляващите“, категоричен беше Тодор Стоилов. По думите му, откакто сме членове в ЕС, сме на пос­ледно място във всички класации. Той добави, че новият европейски пар­ламент ще има по-справедлива социално ориен­тирана политика. Стоилов зак­лючи, че победата на левицата в Испания преди дни е добър знак и ще се пренесе и на родна почва, а след това ще има пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори в Бъл­гария.