Чуждите медии за посещението на папа Франциск у нас

Големите чуж­дес­т­ранни медии отделят място на посещението на папа Фран­циск в Бъл­гария, съобщи „Нова телевизия”. Италиан­с­кия „Репуб­лика” акцен­тира върху нас­тояването на папата да говори за съд­бата на бежан­ците от войни и насилие. Заг­лавието на статията е “Папата в Бъл­гария: Не зат­варяйте очите и сър­цата си за ръката, която чука на врата ви“. В материала се казва, че в Бъл­гария живеят най-заплашените от бед­ност хора в евросъюза, а дни преди евроиз­борите Фран­циск е говорил за това, каква трябва да бъде Европа — отворена и въз­п­риемаща. Френ­с­кият „Фигаро” под­чер­тава, че католиците в Бъл­гария са около половин процент от населението, а в Северна Македония даже под половин. Посещението на папа Фран­циск има две цели, според фран­цузите — да покаже на периферията на католичес­кия свят, че не са заб­равени, както и да подаде ръка на правос­лав­ните хрис­тияни. Правос­лав­ната цър­ква, обаче, отказа да поз­воли на папата да води служба в катед­рал­ния храм в София. Според фран­цузите, недовол­с­т­вото на националис­тически и кон­сер­вативни движения е спряла бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит да бъде по– гос­топ­риемен.