Момчил Неков: Заради злоупотребите с къщите за гости ще връщаме пари на ЕС

Бъл­гар­с­ките земеделци видяха моята работа като евродепутат. Нап­равил съм над 1300 поп­равки в Комисията по земеделие, както и в Комисията по образование и политика в ЕП. Повечето бяха приети.“ Това каза пред БСТВ кан­дидатът за евродепутат от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ Мом­чил Неков. Той обясни, че двой­ните стан­дарти при храните са показали, че само над­национална струк­тура, като европар­ламента, може да реши подобен проб­лем в раз­лич­ните страни. Неков добави, че когато един евродепутат има правилна аргумен­тация за определена злоупот­реба или нес­п­равед­ливост, европейс­ките му колеги се вслуш­ват и проб­лемът може да бъде раз­решен. Той обясни, че Холан­дия е по-малка от Бъл­гария, но е една от страните с най-ярко изразена позиция в европар­ламента. „С европейски сред­с­тва замитаме под килима национални проб­леми. Трябва да си зададем въп­роса– какво става с национал­ния бюджет? Сек­торите – здравеопаз­ване, социални дей­ности и образование са изк­лючително от национален приоритет. А не са ли в тези сек­тори най-много проб­лемите?”, попита Неков. Кан­дидатът за евродепутат каза още, че откакто страната ни е в Европейс­кия съюз, у нас са влезли над 30 милиарда евро.

Мом­чил Неков отбеляза, че за 732 къщи за гости у нас са платени 200 млн. евро– средно на къща се падат по 200 000 лева. „Ман­т­рата на ГЕРБ, че на БСП им спирали европарите се изпари. Сега не само ще ни спират европейски пари, а ще връщаме пари на ЕС. Това правител­с­тво убива и пред­п­риемачес­кия дух на хората в сел­с­ките райони”, обясни Мом­чил Неков.