Деница Златева в Бургас: Борбата с корупцията трябва да бъде национален приоритет

Деница Златева в Бургас: Борбата с корупцията трябва да бъде национален приоритет

Основ­ният въп­рос, който пов­дигат граж­даните по време на срещите, е кога най-накрая ще има наказани за коруп­цията – и с европейс­ките, и с национал­ните сред­с­тва. Има огромен гняв и недовол­с­тво сред хората. Бор­бата с коруп­цията трябва да бъде национален приоритет“. Това заяви кан­дидатът за евродепутат на „БСП за Бъл­гария“ Деница Златева в Бур­гас. Там тя откри предиз­бор­ния инфор­мационен офис на левицата в мор­с­кия град.

Тя посочи, че първо трябва да има много стрик­тно прилагане на европейс­ките рег­ламенти за изпол­з­ване на европейс­ките сред­с­тва, много ясни критерии, на които трябва да отговарят проек­тите. „Не на пос­ледно място — много е важно кон­т­рол­ните органи да си влязат във фун­к­циите, защото в момента искат да обвър­жат фон­довете с вър­ховен­с­т­вото на закона в страните членки на ЕС и ако ние продъл­жаваме да сме пример за коруп­ционни прак­тики по изпол­з­ването на европейс­ките сред­с­тва, да не се окаже, че един ден ЕК ще реши, за определен период от време, да спре европейс­кото финан­сиране“, каза Златева. По ней­ните думи, най-важното е да променим въз­п­риятието и приемането на тези европейски сред­с­тва като извор на коруп­ция, защото има много добри примери за изпол­з­ване и за реализиране на европейски проекти, но има и такива, където ясно си личи, че просто сме инвес­тирали едни 5 млн. за някаква спор­тна сграда, а бол­ниците също имат нужда от ремонт. „Знаете, че ние искахме по друг начин да бъде струк­турирана Комисията „Антикоруп­ция”. Искаме ефек­тивна Комисия, независимо кой я управ­лява“, заяви кан­дидатът за евродепутат.

Деница Златева под­черта, че е изк­лючително важно да има съг­ласие и сът­руд­ничес­тво по чув­с­т­вител­ните теми, важни за бъл­гарина.