Митрополит Антоний: Българите се нуждаят от гласа на Църквата

Митрополит Антоний: Българите се нуждаят от гласа на Църквата

В контекста на папската визита, членът на Светия синод напомни, че Светата църква трябва да бъде по-близо до хората

“При посещението си у нас папата ни даде обаче пример как пас­тирът отива при стадото, как търси и намира отдалечилите се от пас­т­вото души, като им дава пример за дейс­т­вена Хрис­това любов”. Това пише Западно– и сред­ноев­ропейс­кият мит­рополит Антоний на своята Фейс­бук страница,

В позицията си мит­рополитът пише още: “Посещението на папа Фран­циск в Бъл­гария предиз­вика силен общес­т­вен отз­вук. Доб­ронамереността, отк­ритостта и пос­ланието за мир, с които дойде в родината ни спечелиха сър­цата на сънарод­ниците ни. Нека сме чес­тни – тази визита показа колко много бъл­гарите се нуж­даят от гласа на Цър­к­вата, от ней­ните пос­лания за благоволение между хората, за общение с Гос­под Иисус Хрис­тос, за укреп­ване на цър­ков­ната общ­ност. 

Много наши съб­ратя правилно отбелязаха, че тези пос­лания звучат и в правос­лав­ните храмове и богос­лужение, те са част и от нашата ежед­невна цър­ковна проповед. При посещението си у нас папата ни даде обаче пример как пас­тирът отива при стадото, как търси и намира отдалечилите се от пас­т­вото души, като им дава пример за дейс­т­вена Хрис­това любов. 

Убеден съм, че целта на тази визита не е била католическа пропаганда у нас. Тя нямаше за цел и изкус­т­вено да се пренеб­рег­нат раз­личията между правос­лавието и католицизма, защото такова един­с­тво би било фал­шиво и нет­райно. 

Посещението на папата беше пример за важ­ността на лич­ното общуване между хрис­тияните, което преодолява страховете. Затова и Светият синод на БПЦ прие папа Фран­циск като брат в Христа, като духовен водач на много хрис­тияни по света, който доб­ронамерено протяга ръка за общуване между всички хрис­тияни, и хората от всички изповедания, защото на хрис­тияните подобава да бъдат мирот­ворци. 

Истин­ски вер­ните на Хрис­тос няма от какво да се боят. Никой не може да зас­т­раши нашата правос­лавна вяра, освен нашите хладни и нерадиви за спасението си сърца. 

Правос­лав­ните хрис­тияни не виж­дат в ближ­ните си врагове и зап­лаха, а братя и Божии чеда. Те вяр­ват на Хрис­товите думи: „Не бой се, само вярвай!“(Лук. 8:50). 

Като имаме доверие в Божия промисъл и вър­шим по съвест това, за което Бог ни е призовал, няма от какво да се страхуваме. Чис­тата вяра не се гради върху страха и агресията към другите, към инос­лав­ните, а върху любовта и вер­ността към нашия Гос­под Иисус Хрис­тос. Нека доказател­с­тво ни бъдат думите на апос­тола: „Защото в любовта няма страх, но съвър­шената любов прогонва страха, защото в страха има мъка. Който се страхува, не е съвър­шен в любовта” (1 Йоан. 4:18).  Хрис­тос Вос­к­ресе! “