Крум Дончев: Липсата на достойни доходи е най-големият проблем на младите

Крум Дончев: Липсата на достойни доходи е най-големият проблем на младите

“Най-големият проб­лем пред младите хора в Хас­ково и региона е лип­сата на доходи, които да гаран­тират спокой­ното съз­даване и отг­леж­дане на семейс­тво. Сред­ната работна зап­лата в Хас­ково е най-ниската спрямо целия Южен цен­т­рален район и на 24-то място от 28 области. Сред­ната работна зап­лата за страната е с над 300 лв. по-висока от тази за област Хас­ково.“ Това заяви кан­дидатът за евродепутат от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ Крум Дон­чев, който посети града и региона. “Посещението ми тук не мина и без любимия мирис на бен­зин. Срещ­нах се с млади хора, от които се отк­роиха и много таланти. Пожелавам им успех и смелост, но и много воля, без които пос­тиженията са немис­лими. Поговорихме също и за тех­ните болки и тревоги, както и за надеж­дата, с която живеят“, добави той. По думите му, друг основен проб­лем в региона е демог­раф­с­ката криза.

“За пос­лед­ните 10 години раж­данията са спад­нали драс­тично “, уточни кан­дидатът за евродепутат. По думите му, сериоз­ният отрицателен прираст е харак­терен за цялата страна, а според светов­ната статис­тика, Бъл­гария е сред пос­лед­ните страни по коефициент на естес­т­вен прираст в света. Крум Дон­чев отбеляза още, че в региона са зат­ворени множес­тво училища, а големи пред­п­риятия са зат­ворили врати, което е довело и до ръст на без­работицата. “Вяр­вам, че плат­фор­мите ни “Визия за Бъл­гария” и “Визия за Европа”, където има работещи идеи и пред­ложения, които биха помог­нали за решаването на демог­раф­с­кия проб­лем и раз­витието на регионите, ще помог­нат и на Хас­ково“, зак­лючи той.