Добрата вест: 7 медала за България на Математическа олимпиада в Москва

С три златни, два сребърни и два брон­зови медала се завър­наха ученици от математичес­ката гим­назия “Баба Тонка“ в Русе от със­тоялия се в Мос­ква зак­лючителен етап на меж­дународ­ния кон­курс “Математика и проек­тиране“. Това съоб­щиха от училището в край­дунав­с­кия град, цитирани от БТА

В зак­лючител­ния етап на кон­курса са били допус­нати шес­тима ученици от гим­назията. Техен научен ръководител е Сюзан Феимова — старши учител по инфор­матика и инфор­мационни тех­нологии в училището.

От учеб­ното заведение обяс­няват, че със­тезанието е било много оспор­вано. Злат­ните медали са завоювани за проект “Колек­ция от класически игри“, раз­работен от десеток­лас­ниците Иван Пет­ров и Ерик Николов, за “Интелект на масите“, чийто автор е дванай­сеток­лас­нич­ката Селин Шем­сиева. В рам­ките на кон­курса се е със­тояло и със­тезание — меж­дународен интелек­туален квест “Математическа вселена“, където осмок­лас­нич­ката Мария Кирилова е класирана на пър­вото място.