Папа Франциск към българите: Вие сте един много здрав народ

Папа Франциск към българите: Вие сте един много здрав народ

Главата на Римокатолическата църква изрази увереност, че нашата страна ще продължи да работи за мир в региона

Останах много доволен, защото сте един здрав народ. Благодаря ви, че се стремите да под­дър­жате добри отношения със съсед­ните страни, да изг­раж­дате мир, мос­тове“, каза Негово Светей­шес­тво на министър-председателя Бойко Борисов, който го изп­рати на летище София.

Премиерът Бойко Борисов благодари на Негово Светей­шес­тво папа Фран­циск за това, че посети страната ни и под­черта, че Бъл­гария ще продъл­жава да работи за мир в региона.„Правя го по убеж­дение. „Доб­рият съсед е повече от род­нина“ — каз­ваме в Бъл­гария. Народът се рад­ваше, видях го“, посочи министър-председателят.

Негово светей­шес­тво Папа Фран­циск, който прис­тигна на 5 май на апос­толическо пътуване в Бъл­гария, отлетя тази сут­рин за Северна Македония.

Главата на Римокатоличес­ката цър­ква се качи в самолета на фир­мата “Ал Италия“ на летище “София“. Заедно с него е и делегация от Ватикана. 

Папа Фран­циск прис­тигна на 5 май в София с пап­ска свита, със­тавена от 35 души — най-висши пред­с­тавители на Светия прес­тол. Сред тях бяха дър­жав­ният сек­ретар на Светия прес­тол — кар­динал Пиетро Паролин, както и кар­диналите Леонардо Сан­дри и Курт Кох. 

По време на апос­толичес­кото си пътуване в Бъл­гария с пос­лание за мир на Земята Папа Фран­циск посети София и Раков­ски. Светият отец имаше среща с президента Румен Радев, с премиера Борисов, с граж­дан­с­кото общес­тво и дип­ломатичес­кия кор­пус. Главата на Римокатоличес­ката цър­ква се срещна с бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит в Синодал­ната палата и отп­рави молитва пред олтара на Светите братя Кирил и Методий в катед­рал­ния храм “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“. Хиляди вяр­ващи — бъл­гари и чуж­денци, присъс­т­ваха на недел­ната молитва “Царице небесна“, която Папа Фран­циск произ­несе на площад “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“. 

Молит­вата “Царице небесна“ всяка сед­мица се прос­ледява в ефир от над 100 милиона вяр­ващи от цял свят, а сега за първи път тя проз­вуча от столицата на Бъл­гария. Около 12 000 души присъс­т­ваха на праз­нич­ната Света литур­гия на площад “Княз Алек­сан­дър Първи“, която Папа Фран­циск отс­лужи, като в нея учас­т­ваха и бъл­гар­с­ките католически епис­копи Христо Прой­ков и Георги Йов­чев. 

Особено въл­нуваща беше литур­гията в цър­к­вата “Прес­вето сърце Исусово“ в Раков­ски, на която Папа Фран­циск даде първо причас­тие на 242 деца. Пър­вото причас­тие за децата е пър­вата им среща с Гос­пода, каза Папа Фран­циск в храма. 

Кул­минация в апос­толичес­кото пътуване на Папа Фран­циск в Бъл­гария беше събитието за мир, която се със­тоя на 6 май на площад “Независимост“ в София. На него присъс­т­ваха пред­с­тавители на раз­лич­ните вероиз­поведания в Бъл­гария, а главата на Римокатоличес­ката цър­ква отп­рави своето пос­лание за мир към целия свят. Апос­толичес­кото пътуване на Папа Фран­циск в Бъл­гария беше 29-ото му посещение в чуж­бина след избирането му за глава на Римокатоличес­ката цър­ква през 2013 г.