„БСП за България” подписва споразумение с 12 политически и обществени организации

„БСП за България” подписва споразумение с 12 политически и обществени организации

Днес в 11:00 часа, в зала “Сер­дика“ на Гранд хотел “София“, лидерът на БСП Кор­нелия Нинова и пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на пар­тията ще под­пишат споразумение за взаимодейс­т­вие и под­к­репа за Европейс­ките избори с 12 политически и граж­дан­ски организации — Движение за радикална промяна — Бъл­гар­с­ката пролет; Бъл­гар­ска земедел­ска пар­тия; Общонароден комитет за защита на национал­ните интереси; Съюз на пен­сионерите — 2004; Национален син­дикат “Защита“; Европейска сигур­ност и интег­рация; ПП Подем; Съвет на европейс­ката научна и кул­турна общ­ност; Пар­тия на бъл­гар­с­ките комунисти; Отечес­т­вен съюз; Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз; Демок­ратичен съюз на жените.