Негово светейшество Патриарх Неофит: По отношение на вярата компромиси не може да има!

Светият синод на Българската православна църква публикува словото на духовния водач на православна България, произнесено при срещата му с папа Франциск в София

Ние, Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, сме убедени, че по отношение на вярата ком­п­ромиси не може да има, каза Н. Св. Неофит, обръщайки се към папа Фран­циск.

“Добре дошли в земите, носителки на нас­лед­с­т­вото на светите рав­ноапос­толни Кирил и Методий, на свети княз Борис-Михаил Пок­ръс­тител, на свети Климент Охрид­ски и на много други Божии светци и угод­ници, благодарение на чието прос­ветител­ско дело през IX и X век хрис­тиян­с­т­вото се раз­п­рос­т­рани в Европа и отвъд ней­ните предели“. 

С тези думи пат­риарх Неофит пос­рещна в неделя папа Фран­циск в Синодал­ната палата. Словото му е пуб­ликувано на сайта на Светия синод.  

“Извес­тно е, че Рим винаги е имал отношение към Бъл­гария, като от 11 века насам периодично полага усилия за установяване на близки кон­такти със син­к­лита на бъл­гар­с­ката дър­жава. Това намери израз и в пър­вото посещение на Рим­ски папа в Бъл­гария през 2002 година, когато Вашият пред­шес­т­веник папа Йоан-Павел II беше наш гост.

Само след 17 години Вие сте вторият папа, който идва в Бъл­гария, което няма как да си обяс­ним освен като наис­тина специално отношение. Вашето желание да ни посетите в Светия Синод

въз­п­риемаме като израз на уважение към Бъл­гар­с­ката Правос­лавна Цър­ква. Уверяваме Ви, че уважението е взаимно“, каза пат­риар­хът.

Той посочи, че Светият синод се старае да следи делото на папа Фран­циск и “се рад­ваме, когато чуваме Ваши силни думи в защита на хрис­тиян­с­ките корени на Европа и предуп­реж­дения за опас­нос­тите, ескалиращи до отк­ровено богобор­чес­тво и физическо прес­лед­ване на хрис­тияни в соб­с­т­вените им страни. По тези въп­роси мненията ни съв­падат“, посочи Негово Светей­шес­тво. 

Той обаче уточни, че глава и кор­м­чия на кораба на Едната, Света, Вселен­ска и Апос­тол­ска цър­ква е сам Гос­под Иисус Хрис­тос. 

“И в днеш­ните бурни времена наш безус­ловен дълг е да пазим Неговия кораб от как­вито и да е пробойни, за да се спасят повече човешки души. Стараем се да опаз­ваме Цър­к­вата, която е „без петно, или порок, или нещо подобно” (Еф. 5:27) и полагаме всички усилия да не допус­каме ком­п­ромиси с вярата. Рад­ваме се всеки път, когато научаваме, че и други духовни водачи споделят сходни на нашите убеж­дения“, каза пат­риар­хът. 

Според католичес­кия канон, глава на римокатоличес­ката цър­ква е папата, но в правос­лавието пат­риар­хът е архиерей. 

Н.Св. Неофит посочи, че при посещението си в Светия Синод през 2002 година предиш­ният папа Йоан-Павел II е “изразил съжалението си от продъл­жаващата липса на пъл­ноценно общение между нас, като кон­с­татира, че „Гос­под Иисус Хрис­тос основа една един­с­т­вена цър­ква, а ние днес се пред­с­тавяме на света раз­делени, като че самият Хрис­тос е раз­делен”.

Нека кажем, че тук, в прес­тол­нината на бъл­гар­с­ката дър­жава София, носеща името на Премъд­ростта Божия, ние винаги сме се молили за един­с­т­вото на света в Христа, защото

единни хрис­тияните ще са по-силни“, посочи още бъл­гар­с­кият пат­риарх. 

И припомни историята: 

“Неведоми са, наис­тина, пътищата Гос­подни!

Само на Божия промисъл може да се отдаде фак­тът, че тези тук земи са станали свидетели на някои от най-големите вър­хове в единението на хрис­тиян­с­кия свят, но също така и на печални спорове и раз­коли. 

Така нап­ример, през 343-та година тук се е провел Сер­дикийс­кият помес­тен събор, който ние почитаме наравно със Седемте Вселен­ски и останалите помес­тни събори, които Правос­лав­ната цър­ква приема за канонични.

На този събор, в присъс­т­вието на 300 епис­копи от запад­ните и на 79 епис­копи от източ­ните епар­хии на Едната, Света, Вселен­ска и Апос­тол­ска Цър­ква, под пред­седател­с­т­вото на Кор­дов­с­кия епис­коп Осий е препот­вър­ден тър­жес­т­вено Никейс­кият Сим­вол на вярата, пот­вър­дена е издадената от папа Юлий I оправ­дателна присъда над свети Атанасий Велики, осъдена е отново лъж­ливата ариан­ска ерес и са приети важни правила за уст­ройс­т­вото и доб­рия ред в Цър­к­вата.

Сер­дикийс­кият събор е тър­жес­тво на Вселен­с­ката Цър­ква и нас­лед­с­тво, което трябва да ни насър­чава и вдъх­новява. 

От друга страна, архивите пазят писма, написани от Вашия пред­шес­т­веник папа Николай I и от Кон­с­тан­тинопол­с­кия пат­риарх свети Фотий до нашия свети княз Борис-Михаил Пок­ръс­тител, както и редица други писма, пос­лания и протоколи от помес­тни събори, всички те свидетел­с­т­ващи за определени обс­тоятел­с­тва около пок­ръс­т­ването и приемането на бъл­гар­с­кия народ в лоното на хрис­тиян­с­ката вяра.

Обс­тоятел­с­тва, довели до спорове, обременяващи и до ден днешен отношенията в хрис­тиян­с­кия свят.

Струва ни се, че макар и добре докумен­тирана, тази част от историята на Цър­к­вата не е дос­татъчно без­п­рис­т­рас­тно анализирана и не са нап­равени нуж­ните изводи.

А е въз­можно да се окаже, че в онзи миг, в който историята на Вселен­с­ката Цър­ква се е преп­лела с историята на бъл­гар­с­ката дър­жава, се крият някои от отговорите на въп­росите, които ни занимават и днес“, каза още пат­риарх Неофит. 

Той припомни, че животът на Цър­к­вата се нап­рав­лява от “нашия Гос­под Иисус Хрис­тос. Ако Бог е допус­нал нещо да се случи, то Той знае защо го е допус­нал и очаква и ние да раз­берем защо.

 

Ние, Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, сме твърдо убедени, че по отношение на вярата ком­п­ромиси не може и не бива да има“, каза още архиереят на БПЦ.

Срещата завърши с благопожелания и вдъх­новение от Пас­хал­ната радост. 

След приема в Св. Синод папа Фран­циск посети Пат­риар­шес­ката катед­рала “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ и се пок­лони пред Север­ния олтар на Храм-паметника, носещ името на светите братя Кирил и Методий.