Иван Кръстев: Българите в Англия са забравени от ГЕРБ

Иван Кръстев: Българите в Англия са забравени от ГЕРБ

Към момента поне 280 000 бъл­гари кан­дидат­с­т­ват за пос­тоянна усед­налост във Великоб­ритания. На този фон, вероятно броят на пос­тоянно живеещите бъл­гари в Обединеното крал­с­тво над­х­върля сигурно 300 000“, каза кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Иван Кръс­тев пред БСТВ след зав­ръщането си от Източ­ноев­ропейс­кия фес­тивал, провел се преди дни в Лон­дон. “Сънарод­ниците ни там споделят, че са заб­равени и изос­тавени от бъл­гар­с­ката дър­жава“, добави той. “Посол­с­т­вото ни в Лон­дон оперира с изк­лючително малък личен със­тав, който е крайно недос­татъчен да обс­лужва интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани. През пос­лед­ните 10 години се зак­риха много дип­ломатически мисии в чуж­бина. Бяха продадени и много сгради на бъл­гар­с­ката дър­жава. Явно сред­с­т­вата не са инвес­тирани в укреп­ване на онези наши мисии в дър­жави, в които има големи и ком­пак­тни емиг­ран­т­ски общ­ности. Нашите сънарод­ници в Анг­лия могат да се уповават само на двама човека, които се занимават с тех­ните проб­леми“, категоричен беше Иван Кръс­тев. “Цялата работа, свър­зана с проб­лемите на бъл­гарите с мес­т­ните власти се извър­шва от благот­ворителни организации на бъл­гари във Великоб­ритания и най-вече на струк­тура, свър­зана с БСП-Лондон, в лицето на г-н Нишан Джин­гозан“, каза още Кръс­тев. По думите му, актив­ните бъл­гари там са изк­лючително тясно свър­зани с нашата страна. “Те се опит­ват да съз­дадат една своя Бъл­гария на другия край на Европа, като под­дър­жат жив кон­такт със страната ни“, добави той. Кръс­тев уточни, че заради недоимъка тук, много наши сънарод­ници са изб­рали да живеят в Анг­лия, но това за нас­тоящото правител­с­тво означава, че вече проб­лемите им не го касаят.