Велизар Енчев: Тези избори са решаващи и за смяната на политическия модел в България

Велизар Енчев: Тези избори са решаващи и за смяната на политическия модел в България

“Тези избори са не само за пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент, но са и решаващи за смяната на политичес­кия модел в страната и за доходите на бъл­гар­с­ките граж­дани“ . Това заяви кан­дидатът за евродепутат от лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Велизар Енчев на среща с граж­дани в град Пазар­джик. По думите на Енчев кол­кото по-голяма е групата на левицата в Европейс­кия пар­ламент, тол­кова по-значими законодателни промени в социал­ната сфера ще могат да бъдат нап­равени.

“Една от основ­ните ни задачи трябва да бъде да осигурим законодателна рамка на пред­ложението за общ стан­дарт на минимал­ната работна зап­лата и пен­сия“, посочи още Велизар Енчев.