Павел Васев успешно транспортиран в София, състоянието му е тежко, но стабилно

Павел Васев успешно транспортиран в София, състоянието му е тежко, но стабилно

Режисьорът Павел Васев е получил 4 инсулта, със­тоянието му към момента е стабилно. Това каза на брифинг д-р Красимир Бинев, завеж­дащ на отделението по нев­рореанимация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, предаде Аген­ция „Фокус“.

Дирек­торът на Бъл­гар­с­кия кул­турен цен­тър в Мос­ква Павел Васев бе приет в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на 7 май. „Стабилен е. Диша през трахеос­томна канюла. Все още си е критично със­тоянието, но е стабилен“, обясни д-р Бинев. Той обясни, че режисьорът е получил 4 инсулта. „Правим редица изс­лед­вания, за да установим с какво по-нататък може да му помог­нем. Вероятно в даден момент ще е необ­ходима по-агресивна рехабилитация“, добави той.

Беше съз­дадена една пер­фек­тна организация по отношение на тран­с­порта на г-н Васев. Още от предиш­ния ден бяхме под­гот­вили самолета, който не е оборуд­ван с необ­ходимата апаратура. Вчера сут­ринта в 08.00 часа изчакахме да ни дадат раз­решение за излитане, изчакахме да излети папата, след което пус­наха и нас. За около 2 часа и половина бяхме на летище „Внуково“, където благодарение на нашия пос­ланик организацията също беше пер­фек­тна — чакаше ни линей­ката с пациента. За около час се забавихме там, след което излетяхме пак и около 15.3016.00 часа бяхме пак на нашето летище. Такъв реанимационен тран­с­порт е сложен заради височината, на която се лети. Бяхме готови с апарати за изкус­т­вено дишане, да поемем дишането му, но пациен­тът беше стабилен и понесе много добре този тран­с­порт“, раз­каза д-р Бинев.

По думите му през изминалите 4 месеца за Бинев са се грижили много добре в мос­ков­с­ките бол­ници. За лечението в Мос­ква и за тран­с­пор­тирането на пациента до Бъл­гария лична помощ оказаха депутатът от ГЕРБ и извес­тен скул­п­тор Вежди Рашидов, премиерът Бойко Борисов, пос­ланикът на Бъл­гария в Русия Атанас Кръс­тин, много интелек­туалци и общес­т­веници.

Павел Васев е на 68 години, завър­шил е режисура във ВИТИЗ, ученик на проф. Христо Хрис­тов. Бил е зам.-министър на кул­турата, дирек­тор на Сатирич­ния и Народ­ния театър, на Кул­тур­ния ни цен­тър в Мос­ква.