Петър Витанов: Каузата ни е повишаване на доходите, за да останат младите тук

Каузата ни е повишаване на доходите и благосъс­тоянието на хората, за да могат те да останат тук и да бъдат бъл­гари“, заяви кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Петър Витанов по време на среща с граж­дани в гр. Борово. Като основни цели на левицата той посочи и икономика, която поз­в­лява раз­витието и стимулира мал­кия и сред­ния биз­нес, не само големите фирми. “За да се случи всичко това обаче, трябва да сложим край на начина на управ­ление наложен от ГЕРБ, станал сим­вол на коруп­цията“, категоричен бе той. За раз­лика от приоритетите на БСП, Петър Витанов посочи основ­ните приоритети на опонен­тите от ГЕРБ — дигитализация, глобализация, супер­ком­пютър, които определи като тотално скъс­ване с реал­ността. На изборите Европейски пар­ламент хората ще могат да наравят своя избор за бъдещето на страната ни. Трябва всички да сме наясно, че те ще се отразяват върху ежед­невието на всеки един бъл­гарин, дори и в най-отдалечените краища на страната“, заяви Петър Витанов. По-късно през деня Витанов се срещна и с граж­дани в Иваново и обсъди с тях евроейс­кото бъдеще пред страната ни, както и национал­ните и мес­тни приоритети на левицата.