Елена Йончева: Искаме проверка на пътищата, за да покажем за каква кражба става дума

Елена Йончева: Искаме проверка на пътищата, за да покажем за каква кражба става дума

Европейската сметна палата ще извърши това, което българската държава шест месеца отказва, обяви водачката на социалистическата листа

Европейс­ката сметна палата изис­ква проверка на израз­ход­ването на европейски сред­с­тва за бъл­гар­с­ките пътища и магис­т­рали. Ние вече пет месеца искаме раз­решение от АПИ да бъдат нап­равени независими проверки на основни пътища, ремон­тирани през пос­лед­ните години. АПИ на прак­тика ни отказа такава проверка. Искаме я, за да покажем за каква кражба става дума”. Това каза водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева на среща с жители на гр. Русе. Тя бе категорична, че това е един голям шамар от страна на Брюк­сел. „Надявам се, че коруп­цията в големите инф­рас­т­рук­турни проекти ще излезе наяве”, каза още Йон­чева. Водачът на лис­тата на левицата, добави, че днес излезе док­лад на БАН, в който се казва, че ще ни тряб­ват 44 години, за да дос­тиг­нем сред­ните за Европа стан­дарти. „Управ­ляващите каз­ват, че имаме 3,6% икономическо раз­витие, но чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции са се сринали за пос­лед­ните 10 години. Това е така не само заради коруп­цията, но и заради лип­сата на пред­видимост”, комен­тира Йон­чева. Тя даде пример с това, че ръковод­с­т­вото на едно от най-големите шивашки пред­п­риятия в област Русе, което е посетила днес, не знае дали ще може да издържи след като цената на тока се вдигне отново от средата на годината.

Можем да спрем раз­рушаването на Бъл­гария, Европа ни дава не само сред­с­тва, но и въз­мож­ност за това”, категорична бе Елена Йон­чева. Тя добави, че правител­с­т­вото работи срещу сред­ната класа заради един малък кръг от хора. „Въз­духът в Русе е замър­сен, но дър­жавата казва, че няма такова нещо. Властта не взима мерки, защото има обвър­заност между биз­неса и властта”, заяви водачът на лис­тата на БСП. Тя каза още, че на тези избори трябва да се гласува заради Бъл­гария и бъдещето й. „За да решим тези и още стотици други проб­леми, на 26-и май ние ще победим с №18 в бюлетината”, завърши Елена Йон­чева.

Петър Витанов: Голямата ни битка е за смяна на модела на управ­ление

Брюк­сел не е далеч, много е важно какви хора изп­ращаме там и дали те отс­тояват бъл­гар­с­ките интереси”, заяви кан­дидатът за евродепутат Петър Витанов. Той добави, че ЕС е въз­мож­ност за раз­витието на страната ни, но първо той трябва да въз­с­танови социал­ния си харак­тер. „Дори и да извоюваме повече сред­с­тва от ЕС– какво от това, след като ще ги хар­чат за къщи за гости и рушащи се стадиони в малки села. Затова голямата ни битка е за смяна на модела на управ­ление, защото ГЕРБ съсипаха дър­жавата в името на соб­с­т­вения си интерес. Трябва ние, бъл­гар­с­ките граж­дани, да си вър­нем Бъл­гария и 26-и май е тази въз­мож­ност”, категоричен бе Петър Витанов.

Мом­чил Неков: Искаме ЕС да се превърне в социален съюз

Искаме от политически и икономически съюз ЕС да се превърне в социален и да гаран­тираме минимални зап­лати и пен­сии на европейско рав­нище”, каза кан­дидатът за евродепутат Мом­чил Неков. Той обясни, че това може да стане през раз­лични сек­тори. Неков даде пример със сел­с­кото стопан­с­тво и комен­тира, че е нужно първо да въз­с­тановим това, което имахме преди в сек­тора. „Повече от 80% от суб­сидиите в земеделието у нас отиват в по-малко от 6% от земедел­с­ките произ­водители. Искаме да сложим тавани на тези суб­сидии, за да можем да раз­п­ределим допъл­нителни сред­с­тва за произ­вод­с­тво на плодове, зелен­чуци и живот­новъд­с­т­вото”, добави той. Неков каза още, че управ­ляващите раз­бират член­с­т­вото ни в ЕС само като пари и цифри усвоени сред­с­тва. Той комен­тира, че никой не прави анализ на това– как се израз­ход­ват усвоените сред­с­тва и какъв ефект имат те. „Освен да се усвояват европейски сред­с­тва е нужно и във всеки сек­тор, особено в земеделието, да се изг­ради дъл­гос­рочна и работеща стратегия”, каза още Мом­чил Неков.