Държавният глава: Не мисля, че трябва да се води предизборна кампания с пари от държавния бюджет

Държавният глава: Не мисля, че трябва да се води предизборна кампания с пари от държавния бюджет

• Опитите имот­ните скан­дали да бъдат заг­лушени няма да се получат, защото граж­даните очак­ват реална борба с коруп­цията, категоричен е Румен Радев

• Денят на Европа би бил невъз­можен без Деня на победата над фашизма, припомни президен­тът на 9 май

Рав­ноот­далечен съм от всички пар­тии, но не мисля, че трябва да се води предиз­борна кам­пания с пари от дър­жав­ния бюджет“, заяви днес президен­тът Румен Радев пред жур­налисти, помолен да отговори на комен­тари на министър-председателя от вчерашно телевизионно интервю.

Според дър­жав­ния глава опитите скан­далите с имотите на властта да бъдат заг­лушени с всякакви други мероп­риятия няма да сполучат, защото граж­даните вече очак­ват „раз­нищ­ване на тези скан­дали и реални дейс­т­вия и противодейс­т­вие на коруп­цията“.

Рав­ноот­далечен съм от всички пар­тии и не мисля, че давам някакъв повод изобщо да се мисли в тази насока“, под­черта президен­тът и припомни, че начал­никът на кабинета му първо е напус­нал президен­т­с­ката инс­титуция и тогава е започ­нал да води предиз­борна кам­пания, от което могат да се поучат и други учас­т­ници в кам­панията.

Дър­жав­ният глава отново посочи, че президен­т­с­т­вото не е феодална инс­титуция и всеки е свободен да взема решение за своето бъдеще. „Моите условия са ясни — напуска се президен­т­с­т­вото и всеки е свободен да се кан­дидатира за как­вото си поиска“, добави Румен Радев.

Европейс­кият съюз е най-голямото пос­тижение на Европа, а най-голямото пос­тижение на Европейс­кия съюз е опаз­ването на мира в Европа вече повече от седем десетилетия. Това заяви пред жур­налисти днес президен­тът Румен Радев.

Днес е праз­ник и отбеляз­ваме Деня на победата и Деня на Европа. За да се реализира голямата идея за обединена Европа, това нямаше как да стане без победата над хит­лерофашизма“, посочи дър­жав­ният глава. Румен Радев добави, че сме длъжни да уважаваме и почитаме паметта на милионите жер­тви в бор­бата с нацизма и да не заб­равяме и приноса на Бъл­гария. „Хиляди бъл­гари загинаха във Втората световна война и днес трябва да почетем тях­ната памет и да отдадем приз­нател­ност и на живите бъл­гар­ски ветерани, които и сега продъл­жават да са пример за родолюбие и отдаденост към отечес­т­вото“, заяви президен­тът Радев.