Посланик Анатолий Макаров: Патриотизмът и вярата надделяха над войната, смъртта и фашизма

Посланик Анатолий Макаров: Патриотизмът и вярата надделяха над войната, смъртта и фашизма

Великата Отечес­т­вена война за нас, днеш­ното поколение, е синоним на мъжес­тво и смелост, пример на народ­ното един­с­тво и служба за Отечес­т­вото, образец на истин­с­кото другар­с­тво и взаимна помощ, заяви дип­ломатът в словото си за Деня на победата

В словото си, произ­несено в рам­ките на чес­т­ването на Деня на победата пос­ланикът на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария Н. Пр. Анатолий Макаров заяви:

Великата Отечес­т­вена война има специално, свещено значение за всеки руски човек. Живите й свидетели с всяка година остават все по-малко. Но не стихва болка от загубите й и не угасва гор­достта за тези, които в целия си ръст се изп­равиха срещу раз­вил­нелия се из Европа нацизъм. 

Живеейки под мирно небе е сложно дори да си пред­с­тавим, през какви труд­ности са преминали нашите бащи и дядовци. Какво са били принудени да преживеят, за да съборят нацис­т­ката Гер­мания и да ни дарят с правото за свободно бъдеще.

И Бъл­гария не беше отмината от ужасите на вой­ната. Бъл­гар­с­ките антифашисти, въп­реки волята на царя и правител­с­т­вото, не приеха съюза с нацис­т­ката Гер­мания. Без оръжие и почти без продовол­с­т­вени запаси те отиваха в планините, ставаха пар­тизани. Налагаше се да се противопос­тавят срещу свои сънарод­ници, но такава беше цената за истината и свободата.

По това време в Европа бушуваше кафявата чума, която унищожаваше семейс­тво след семейс­тво, без да жали млади и стари. Но имаше и сила, която се оказа по-здрава от вой­ната и смъртта. И тази сила беше пат­риотиз­мът, обичта към род­ния дом и вярата в дъл­гоочак­ваната Победа.

Великата Отечес­т­вена война за нас, днеш­ното поколение, е синоним на мъжес­тво и смелост. Това е пример на народ­ното един­с­тво и служба за Отечес­т­вото, образец на истин­с­кото другар­с­тво и взаимна помощ.

Но също така това е и тъжен исторически опит, струвал на човечес­т­вото десетки милиони жер­тви. От цялото си сърце искам да вяр­вам, че тази поука няма да бъде заб­равена. Защото прекалено скъпо платихме за доказател­с­т­вото на това, че плановете за световно гос­под­с­тво са обречени, особено ако това гос­под­с­тво е основано върху угнетяване и унижаване на другите нации.

Нека да сведем глави пред под­вига на нашите бащи и дядовци. Нека никога да не ни се наложи да преминем през това, през което премина поколението на Втората световна война. И нека винаги на планетата царува мир!

Чес­тит Ден на мира, скъпи приятели! Чес­тит Ден на Победата!”.