В Деня на Европа Румен Радев и още 20 президенти: Дайте своя глас за бъдещето!

Дър­жав­ните глави на 21 страни-членки на ЕС отп­равят призив към граж­даните да определят със своя глас на европейс­ките избори бъдещия път на обединена Европа 

В навечерието на изборите за национални пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент 21 дър­жавни глави на страни-членки на ЕС отп­равят призив към европейс­ките граж­дани да определят със своя глас на вота бъдещия път на Европейс­кия съюз. 

В дек­ларацията, под­писана от дър­жав­ните глави на Бъл­гария, Чехия, Гер­мания, Естония, Ирлан­дия, Гър­ция, Фран­ция, Хър­ватия, Италия, Репуб­лика Кипър, Лат­вия, Литва, Унгария, Малта, Авс­т­рия, Полша, Пор­тугалия, Румъния, Словения, Словакия, Фин­лан­дия се под­чер­тава значимостта на съх­раняването на Европейс­кия съюз, неговата сила и интег­рация. 

Европа ще се справи успешно с глобал­ните рис­кове и ще продължи по пътя на икономичес­кото и социално сближаване и раз­витие един­с­т­вено при наличието на рав­нопос­тавеност в пар­т­ньор­с­т­вото и съв­мес­тни дейс­т­вия, е позицията на президен­тите. 

Не можем и не трябва да приемаме мира и свободата, прос­перитета и благосъс­тоянието за даденост. Необ­ходимо е всички да останем активно ангажирани с голямата идея за мирна и интег­рирана Европа“, се казва още в документа. 

Дър­жав­ните глави посоч­ват, че през пос­лед­ните месеци повече от всякога, Европейс­кият съюз е изп­равен пред без­п­рецеден­тни рис­кове и отс­тъп­ление от интег­рацион­ните процеси. В документа се под­чер­тава, че както европейс­ките граж­дани, така и държавите-членки имат нужда от силен Европейски съюз, с общи инс­титуции, който е готов да въз­п­риема критично резул­татите от своята дей­ност и е способен да се рефор­мира.  Според тях Съюзът е способен да въз­п­риеме широк обх­ват от мнения и идеи. „Определено, обаче, не трябва да има връщане към Европа, в която дър­жавите вече не са рав­нопос­тавени пар­т­ньори, а опоненти“, се казва още в съв­мес­т­ния призив на европейс­ките дър­жавни ръководители