Елена Йончева: Кооперациите подържат живота в селата

Елена Йончева: Кооперациите подържат живота в селата

Вместо в 100 семейства европейските агропари да отиват в кооперациите и при дребните фермери, апелира водачката на листата на БСП

Земедел­с­ките кооперации са изк­лючително важни, защото те под­дър­жат живота и осигуряват работа в селата и мал­ките населени места”. Това каза водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева, която заедно със сек­ретаря на НС на БСП Вяра Емилова посети най-голямата земедел­ска кооперация в обл. Силис­тра, „Нива 93” в с. Професор  Ишир­ково. Йон­чева добави, че за раз­витието на земеделието има необ­ходимост и от целенасочена дър­жавна политика за под­помагане на земедел­с­ките кооперации и промени в Закона за кооперациите. Тя  посочи, че дър­жавата не може само да раз­чита на европейско финан­сиране, а  то трябва да бъде допъл­вано и от национални доп­лащания, особено за стимулиране на раз­витието на овощар­с­т­вото и зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото. Водачът на лис­тата на левицата комен­тира, че  над 35 млрд. евро, в пос­лед­ните 10 години, не са стиг­нали до хората, до тех­ните градове и села. „Това е така, защото октоподът, зав­ладял Бъл­гария, не дава тези сред­с­тва на мал­ките и средни пред­п­риемачи и земеделци. Не може 70% от дадените за земеделие 7,4 млрд. евро. да отиват в под 100 семейс­тва.  Те трябва да се дават и за земедел­с­ките кооперации, мал­ките и средни земедел­ски стопани”, заяви Елена Йон­чева.

Пред­седателят на кооперацията Велика Славова обясни, че кооперацията има 30 000 дка. земедел­ски земи и над 1300 кооператори. Тя добави, че земедел­с­ката кооперация в Професор Ишир­ково осигурява 150 пос­тоянни работни места, дос­тавя  хляб и раз­лични тес­тени изделия на десетки населени места, включително и на облас­т­ния град, раз­вива активна тър­гов­ска дей­ност, а през актив­ния земедел­ски сезон работ­ните места нарас­т­ват на 300.

След срещата с работещите в кооперацията Елена Йон­чева, заедно с жители на селото, положи цветя на памет­ника на загиналите във вой­ните от Професор Ишир­ково по повод 74-та годиш­нина от победата над фашизма.