Деница Златева и Цветелина Пенкова почетоха Деня на победата

Деница Златева и Цветелина Пенкова почетоха Деня на победата

В навечерието на 9-ти май, кан­дидатите за евродепутати от “БСП за Бъл­гария“ Деница Златева и Цветелина Пен­кова почетоха паметта на героите ни — жер­тви на фашизма. Те се включиха в шес­т­вието “Без­с­мър­тен полк“, което се организира за чет­върта поредна година заедно с Руски клуб “Един­с­тво“, гр. Тър­говище. По-късно Деница Златева и Цветелина Пен­кова се срещ­наха с граж­дани на Тър­говище. Цветелина Пен­кова обясни колко много млади хора биха се вър­нали в Бъл­гария, ако имаха въз­мож­ност да работят дос­тойно в страната си. Основ­ната й цел е да работи в тази насока. Деница Златева под­черта, че изборите за Европейски пар­ламент са важни за Бъл­гария, защото от тях зависи– дали ще успеем да променим Бъл­гария. Тя обясни, че при срещите си из страната усеща много гняв у хората и това е раз­бираемо, когато милиарди се раз­п­ределят безот­четно на приб­лижени до властта, а същев­ременно няма пари за дос­тойни пен­сии на въз­рас­т­ните хора. „Политиката на правител­с­т­вото по отношение на старите хора ги обрича да живеят с мизерни доходи, без адек­ватни социални услуги, без гаран­тирано бол­нично обс­луж­ване, докато мал­цина „бой­коиз­б­рани“ си пос­т­роиха палати с тех­ните пен­сии“, заяви Златева. Кан­дидатът за евродепутат под­черта, че най-важното е на 26 май да се поз­д­равим с победа за „БСП за Бъл­гария“, защото това е един­с­т­веният начин да вър­нем Бъл­гария на обик­новените хора