Проф. Гечев: БСП е за евроинтеграция, но ще пазим традиционните ни ценности

Проф. Гечев: БСП е за евроинтеграция, но ще пазим традиционните ни ценности

БСП е за повече интег­рация, но ще защитаваме изкон­ните бъл­гар­ски цен­ности“. Това заяви кан­дидатът за евродепутат от „БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев в дебат по БТВ. Той е категоричен, че ЕС е бъдещето на Бъл­гария. „Ние сме доп­ринасяли и можем да доп­ринесем за раз­витие на тези цен­ности, но трябва да бъдем активни в този процес, а да не слушаме начал­ниците от Брюк­сел, прави на телефона, какво нареж­дат на нашата страна да бъде нап­равено“, допълни той.

Проф. Гечев е на мнение, че трябва да има пречис­т­ване във връзка с коруп­цията около управ­ляващите през пос­лед­ните месеци. „Трябва се понесе и отговор­ност. Да се раз­бере, че Европа и европейс­ките фон­дове не са сред­с­тва за лично обогатяване. А целта на Европа и на член­с­т­вото на Бъл­гария в ЕС е да нап­равим всичко въз­можно за израв­няване на жиз­нения стан­дарт на бъл­гарите с този на ЕС. Трябва да нап­равим и бъл­гар­с­ката икономика по-конкурентоспособна, а не да стават по-богати отделни управ­ляващи“, категоричен е той. Кан­дидатът за евродепутат под­черта, че ЕС заема ключова роля в светов­ната икономика и политика, но пред него има много сериозни предиз­викател­с­тва – нисък икономически рас­теж, проб­леми в Еврозоната, социална поляризация и необ­ходима смяна на икономичес­кия модел. „Трябва да се промени инвес­тицион­ната политика на Бъл­гария и на ЕС, защото хората основателно пос­тавят въп­роса за жиз­нения стан­дарт. Няма как, когато чуж­дите инвес­тиции намаляха 10 пъти от 2009 г. досега, да очак­ваме висока динамика на рас­тежа и на стан­дарта на живот. Не може да се повиши този стан­дарт, когато в пос­лед­ните 10 години бяха провалени крупни инвес­тиционни проекти, които можеха да донесат на Бъл­гария милиарди левове“, категоричен е проф. Гечев. Той под­черта, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво е провалило проекта „Белене“, когато Чехия и Унгария раз­ширяват ядрените цен­т­рали с Росатом, а Тур­ция строи нова атомна цен­т­рала. „Правител­с­т­вото проваля „Южен поток“, а Гер­мания удвоява дос­тав­ките от Русия. За какви инвес­тиции говорят ГЕРБ?“, попита той. Гечев припомни, че ГЕРБ са си пос­тавили три цели – влизане в Шен­ген, прек­ратяване на мониторинга и влизане в Еврозоната. „Защо след 10 години те не изпъл­ниха нито една от трите цели?“, продължи с въп­росите той.

Не искаме да се израв­нява минимал­ната работна зап­лата и пен­сия с тази в Европа по абсолютни величини, а нас­тояваме за еднакъв стан­дарт при фор­мирането им, въз основа на тех­ния процен­тен дял в БВП“, уточни кан­дидатът за евродепутат. Според него в Бъл­гария зап­латите и пен­сиите изос­тават по този показател.

При управ­ление на БСП подадохме молба за член­с­тво в ЕС, с премиер от БСП влязохме в ЕС. БСП категорично под­к­репя раз­ширяването и задъл­бочаването на икономичес­ката и социал­ната интег­рация, но категорично искаме да защитаваме национал­ните интереси“, заяви проф. Гечев. Според него миг­рацион­ната вълна в ЕС е била породена от абсолютно неадек­ват­ното поведение на дес­ните. „Мер­кел е пред­с­тавител на дес­ницата и близка приятелка на Бойко Борисов. Тя покани миг­ран­тите в ЕС, а сега не ги иска в Гер­мания и се опитва да ги раз­п­редели в Чехия, Полша, Унгария, Бъл­гария и Румъния. Те носят отговор­ност за миг­рацията, която ние сега трябва да плащаме“, комен­тира той.

По повод усвояването на еврос­ред­с­тва, отпус­нати на Бъл­гария, кан­дидатът за евродепутат посочи, че Бъл­гария усвоява 25% от тях. „Това е най-ниският процент в Европа. Защо Бъл­гария не е успяла да усвои тези сред­с­тва и защо се усвояват по странен начин – отиват в инвес­тиционни проекти, където се краде, като за световно, вместо да отиват за задър­жане на младите в страната, образование, бол­ници. Сред­с­т­вата отиват да се строят къщи за гости, където гос­тите са „мама, татко и аз“, както и минис­тър, зам.-министър или шеф на аген­ция“, комен­тира още той.