Деница Златева в Гоце Делчев: БСП е за Европа без деление на ядро и периферии

БСП отива на тези избори със самочув­с­т­вието на пар­тията, която проп­рави пътя на Бъл­гария към Европа. Опонен­тите ни ни наричат „аматьори“ по европейс­ките въп­роси, но ние сме един­с­т­вената пар­тия, която реално води диалог с бъл­гар­с­ките граж­дани в каква Европа искат да живеят“, каза Деница Златева, заместник-председател на НС на БСП и кан­дидат за евродепутат от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Гоце Дел­чев. Златева се срещна с граж­дани в препъл­нената Излож­бена зала на Дома на кул­турата в града.

“За БСП отговорът е социална, справед­лива Европа, без неравен­с­тва, без деление на ядро и периферии. Ние искаме Европа на граж­даните, с повече грижа за обик­новения европеец, за мал­кия и сред­ния биз­нес, а не само за големите кор­порации“, под­черта тя.

По думите на Златева раз­ликата между плат­фор­мите на ПЕС и ЕНП е очевидна — ние залагаме на социал­ния елемент и ще работим за общоев­ропейски минимален стан­дарт на зап­лащане. Тя комен­тира още, че не е справед­ливо, при 4 пъти по-малка произ­водител­ност на труда спрямо Люк­сем­бург, зап­латите в Бъл­гария да са 9 пъти по-ниски. “Не е справед­ливо, в 21 век, в Бъл­гария да имаме пен­сии, които са под прага на бед­ността“, каза още Златева.

“Няма как управ­ляващите да замажат очите на Европа, когато е видно, че причините и за отлагането на влизането ни в Шен­ген, са ширещата се коруп­ция и неефек­тив­ната борба с нея“, каза Златева.