Бисер Петков: Няма проект, който да предвижда отнемане на деца от родителите им

Не същес­т­вува нор­мативен документ, няма и проект за нор­мативен документ, който да пред­вижда отнемане на децата от тех­ните родители, съобщи в Бур­гас минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков. Той определи комен­тарите в социал­ните мрежи относно проекта за Национална стратегия за детето като фал­шиви новини, а утреш­ния протест на родителите срещу нея — като неос­нователен. “Спекулативни интер­п­ретации“ — така нарече минис­тър Пет­ков комен­тарите около Национал­ната стратегия за детето, комен­тира БНР. Новата Национална стратегия за детето е раз­работена по силата на законово задъл­жение, уточни Пет­ков. По думите му дър­жав­ната политика в тази сфера се базира на стратегия, приета от пар­ламента, със срок до 2018-а година. Новата стратегия, която се изготвя, е с хоризонт до 2030 г, каза още Бисер Пет­ков. Родителите, които ще протес­тират утре в Бур­гас освен отх­вър­лянето на Национал­ната стратегия за детето, искат и отмяна на пос­лед­ните изменения в Закона за зак­рила на детето, предуп­реди социал­ният минис­тър.