Пътна полиция провежда акция за контрол на товарните автомобили и автобусите

Пътна полиция провежда акция за контрол на товарните автомобили и автобусите

До 19 май на територията на цялата страна се провежда операция на Пътна полиция за кон­т­рол на товар­ните автомобили и автобусите, съоб­щиха от МВР. Акцията е част от кален­дара на TISPOL — Европейс­ката мрежа на служ­бите на Пътна полиция, и подобни дейс­т­вия се осъщес­т­вяват на територията на всички дър­жави членки. Операциите за кон­т­рол над товар­ните автомобили и автобусите имат за цел да се обърне внимание на водачите, че пос­ледиците и броят на загиналите и ранените при път­нот­ран­с­пор­тно произ­шес­т­вие с учас­тието на тежки машини и автобуси са значително по-големи в срав­нение с другите тежки ПТП. Основ­ните причини за въз­ник­налите инциденти с учас­тието на товарни автомобили и автобуси са нес­паз­ване времето за почивка от водачите, превишаването на скоростта, упот­ребата на алкохол и упой­ващи вещес­тва, превоз на необезопасени товари както и претовар­ването на автомобилите. Провер­ките ще се осъщес­т­вяват съв­мес­тно със служители на Изпъл­нителна аген­ция “Автомобилна админис­т­рация“ и с учас­тието на служители на криминална и икономическа полиция.