Двустранното сътрудничество обсъдиха вицепрезидентът Илияна Йотова и новият китайски посланик в България

Двустранното сътрудничество обсъдиха вицепрезидентът Илияна Йотова и новият китайски посланик в България

Двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво и въз­мож­нос­тите за неговото задъл­бочаване обсъдиха на среща на „Дон­дуков“ 2 вицеп­резиден­тът Илияна Йотова и новият пос­ланик на Китайс­ката народна репуб­лика в Бъл­гария Негово Превъз­ходител­с­тво Дун Сяод­зюн, съобщи прес­цен­търът на Президен­т­с­т­вото. По време на раз­говора бяха изтък­нати стабил­ните двус­т­ранни кон­такти, градени на основата на взаимно уважение и под­к­репа. Тази година Бъл­гария и Китай отбеляз­ват 70 години от установяването на дип­ломатичес­ките си отношения. Китайс­ката дър­жава високо цени ролята на Бъл­гария във фор­мата „16+1“, както и в отношенията Европейски съюз – Китай. Вицеп­резиден­тът Йотова изрази надежда, че в след­ващия ман­дат на европейс­ките инс­титуции диалогът ЕС – Китай ще бъде по-ефективен. На срещата бяха обсъдени пер­с­пек­тивите пред китайс­ките инвес­тиции в Бъл­гария. Пос­ланик Дун Сяод­зюн отбеляза засиления интерес на китайски ком­пании към нашата страна, която през изминалата година е била посетена от над 300 биз­нес делегации. Общо бе мнението, че е необ­ходим стимул за пос­тигането на реални резул­тати. Бъл­гария раз­полага с много уникални продукти като розовото масло и вината. Бъл­гар­с­кото кисело мляко е много популярно в Китай. Има пер­с­пек­тиви за увеличаване на бъл­гар­с­кия износ, посочи китайс­кият пос­ланик. Вицеп­резиден­тът Илияна Йотова изтъкна значението на кул­тур­ната дип­ломация в двус­т­ран­ните отношения и необ­ходимостта от задъл­бочаване на кул­тур­ния обмен. Дун Сяод­зюн благодари за под­к­репата на бъл­гар­с­ката страна за успеш­ното фун­к­циониране на Инс­титут „Кон­фуций“ и сподели впечат­лението си от големия интерес на бъл­гарите към изучаването на китайски език.