БСП ще организира паралелно преброяване на изборите за Европейски парламент

Ръковод­с­т­вото на БСП събра около двеста облас­тни пред­седатели, кметове, пред­седатели на общин­ски съвети и депутати на среща. На нея беше обсъден ходът на кам­панията за Европейс­ките избори и организацията на избор­ния ден.

От цялата страна пос­тъпва инфор­мация, че ГЕРБ изпол­з­ват админис­т­рацията в кам­панията и упраж­няват натиск върху хората. Кметовете, изб­рани от БСП, се оплакаха от целенасочени, засилени проверки.

“Правим пълна мобилизация за защита на хората. Бъдете до всеки, върху който се упраж­нява натиск. Знаем, че ГЕРБ, в деня на изборите, манипулират вота. Затова ще имаме масирано присъс­т­вие в комисиите със зас­тъп­ници и наб­людатели. Правим организация за паралелно преб­рояване“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.