Иван Кръстев и Тодор Стоилов: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Иван Кръстев и Тодор Стоилов: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Привилегирован режим за предос­тавяне на дър­жавна помощ за специализираните пред­п­риятия за хора с увреж­дания – това е един от основ­ните ангажименти на кан­дидата за евродепутат от „БСП за Бъл­гария” Иван Кръс­тев. Той и колегата му в лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Тодор Стоилов се срещ­наха с плов­див­с­ките членове на Съюза на глухите. Двамата бяха категорични, че дър­жавата е длъж­ник на хората с увреж­дания по всички нап­рав­ления – финан­сови, нор­мативни и инс­титуционални.  В кон­к­рет­ната случай, най-неотложни са проб­лемите с лип­сата на преводачи и тъл­куватели. „Това въз­п­репят­с­тва комуникацията ви с инс­титуциите, но управ­ляващите отказ­ват да го раз­берат”, каза Иван Кръс­тев, който е екс­перт и в дъл­бочина поз­нава труд­нос­тите на нечуващите.  Той припомни, че пар­ламен­тар­ната комисия по труда и социал­ната политика отх­върли законоп­роекта за бъл­гар­с­кия жес­тов език, само защото не са го написали от ГЕРБ. И до днес няма депозиран, въп­реки обещанието на управ­ляващите. Кръс­тев гаран­тира, че, когато БСП вземе властта, тази грешка ще бъде незабавно поп­равена.

Вяр­ваме ви, защото вие сте ангажиран с нашите проб­леми. Изпъл­нихте всичко, което казахте, както в Бъл­гария, така и като екс­пер­тен сът­руд­ник в ЕП”, обърна се млада дама към него и съобщи, че именно той е авторът на Законоп­роекта за бъл­гар­с­кия жес­тов език. 

Тодор Стоилов се спря на темата за данъчно облек­чение на пред­п­риятията за хора с увреж­дания и други специални стимули за работодатели. Кан­дидатите от БСП под­чер­таха, че Бъл­гария е страна по меж­дународни кон­вен­ции, които пред­пис­ват решаването на проб­лемите и дори опис­ват стъпка по стъпка как да стане това. „Преди година ЕС прие Европейски стълб за социални права, който има  пожелателен харак­тер  Ние, социалис­тите, ще нас­тояваме чрез резолюция да бъдат препоръчани законодателни инициативи, за да започ­нат да се решават вашите проб­леми”, изтъкна Иван Кръс­тев.

Идеите на левицата за европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, балан­сираното раз­витие на регионите, социал­ната защита на работещите и единен европейски  стан­дарт за минимални въз­наг­раж­дения– двамата кан­дидати пред­с­тавиха през деня пред избиратели в плов­див­с­кия район Северен. Те анализираха и със­тоянието на бъл­гар­с­кия стопан­ски живот,  в който по думите на Стоилов, само 24 % е делът на индус­т­рията, 34% е този на сел­с­кото стопан­с­тво и останалото са услугите. „Няма как да работи икономиката, когато има мащабна коруп­ция, липса на закон­ност, тежки админис­т­ративни процедури, които спират инвес­титорите“, обясни той. Плов­див не е изк­лючение от този порочен модел. Регионът все още е един от трите мотори в бъл­гар­с­ката икономика, но ком­паниите се регис­т­рират в съсед­ните общини. „Пол­з­ват града логис­тично, инф­рас­т­рук­турно и кад­рово, но не плащат данъци в нашия бюджет“, поясни плов­див­чанинът. За да има промяна у нас и в Европа, на 26 май, вотът трябва да се превърне в наказателен, категорични бяха Тодор Стоилов и Иван Кръс­тев.