Българите гласуваха за Европа и България

Българите гласуваха за Европа и България

Броят на избирателните секции у нас беше 11 897, а в чужбина - 191 в 64 държави, 6 355 633 души са в избирателните списъци

В 7 часа в неделя започ­наха изборите за Европейски пар­ламент в Бъл­гария. Броят на избирател­ните сек­ции у нас е 11 897, а в чуж­бина — 191 в 64 дър­жави. Според окон­чател­ните избирателни списъци, които има Цен­т­рал­ната избирателна комисия, могат да гласуват 6 355 633 наши сънарод­ници. Според НСИ към 31 декем­ври 2018 г. бъл­гарите са били 7 000 039 души. Заради многото бъл­гари, които са избирали Гър­ция в почив­ните дни, в района на Хал­кидики са отворени две сек­ции. По инфор­мация на „Нова телевизия” около 50 000 бъл­гари се намират в Гър­ция. В над­п­реварата за пред­с­тавители в Европар­ламента у нас учас­т­ват 13 пар­тии, 8 коалиции и 6-има независими кан­дидати. Те ще излъчат 17 членове на Европейс­кия пар­ламент.

Румен Радев: Европа и Бъл­гария се намират на кръс­топът

Президен­тът Румен Радев упражни правото си на глас в Професионал­ната гим­назия по тран­с­порт ”Мак­гахан”.

След като пусна бюлетината си той заяви: Нас­тоящите избори са не по-малко важни от национал­ните избори. Европа и Бъл­гария се намират на кръс­топът. Нуж­даем се от единна и солидарна Европа и от демок­ратична Бъл­гария, силна с вър­ховен­с­т­вото на закона и свободата на словото, каза президен­тът. Нашето бъдеще зависи и от хората и идеите, които днес под­к­репяме с гласа си, каза Румен Радев.

Той призова всички бъл­гари да гласуват — масовото учас­тие на изборите е най-сигурният начин за неут­рализиране на всеки опит за кор­поративен и купен вот. Надявам се избирател­ната актив­ност да се повиши, посочи дър­жав­ният глава.

Цвета Караян­чева: Гласувах за обединена, силна и стабилна Европа

Гласувах за обединена, силна и стабилна Европа, заяви след като упражни правото си на глас в Кър­джали, пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева. По думите й тя е гласувала за Европа на здравия разум, а не на популизма и на крайно левите и крайно десни течения. За сил­ния глас на Бъл­гария в Европа, да се зачита, както е било досега, и да има значение, за да могат бъл­гар­с­ките граж­дани да бъдат спокойни, че в Европа има място и за тях, в което съм убедена, каза още Караян­чева. Тя упражни правото си на вот в 135-та сек­ция при СУ “П.Р.Славейков“ в облас­т­ния град. За допис­ването на хора в избирател­ните списъци комен­тира, че го под­к­репя, само ако хората имат законовото право на това.

Кор­нелия Нинова: Гласувах за това да имаме своето дос­тойно място в Европа

Гласувах за справед­ливост, за една обединена и по-социална Европа. За това бъл­гарите да имаме своето дос­тойно място там и да бъдем наравно с другите европейски народи. Да не ядем второ качес­тво храна, да имаме европейски доходи, да имаме европейски стан­дарт на живот, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, след като упражни правото си на вот. Тя допълни, че е гласувала и за промяна в Бъл­гария и справед­ливост в страната и пред­види, че ще има висока избирателна актив­ност. Нинова призова за такава, защото е много важно всеки да даде гласа си, зак­лючи тя.

Повечето лидери на пар­ламен­тарни

те пар­тии гласуваха рано

Волен Сидеров, пред­седател на ПП “Атака“: Анекс към договора с Евросъюза, повече пари за Бъл­гария, никой не се е сетил досега за това. Еднакви минимални пен­сии и зап­лати за цяла Европа и да пад­нат сан­к­циите против Русия. Това са нашите 3 каузи. Бъл­гарите са обръг­нали от избори, но ние политиците сме виновни, щото трябва да нап­равим така да вър­нем интереса им, да се чув­с­т­ват ангажирани, когато гласуват.

Валери Симеонов, пред­седател на НФСБ: Гласувах за това Бъл­гария да я има в Европейс­кия пар­ламент с дейни хора, хора пат­риоти, хора смели, а не пос­луш­ковци или пък някакви оперетни герои. Защото такива хора ще свър­шат работа.

Красимир Каракачанов, пред­седател на ВМРО: Гласувах в Европар­ламента в Брюк­сел да има истин­ски бъл­гар­ски евродепутати, които да бранят Бъл­гария и да защитават ней­ните интереси. За това гласувах. В ЕП ни тряб­ват бойци — добри бъл­гари, които не се притес­няват от бюрок­рацията в Брюк­сел и могат да скачат и да се борят за бъл­гар­с­кия интерес.

Веселин Марешки, пред­седател на ПП “Воля“: Гласувах за мобилизацията на бъл­гар­с­кия народ срещу политичес­ките брокери и измам­ници, и за правото на този народ повече да не бъде лъган и ограб­ван. И за правото му да живее дос­тойно тук и сега.

Мария Габ­риел гласува за обединена Европа

Гласувах за силна Бъл­гария в обединена Европа, заяви водачът на лис­тата на ГЕРБ/ СДС Мария Габ­риел, която пусна своя глас в благоев­г­рад­с­кото село Хаджидимово. Тя избра да гласува с хар­тиена бюлетина. Гласувах за Бъл­гария, задаваща приоритети в европейс­кия дневен ред. Гласувах за Европа, която се грижи за най-отдалеченото училище, за най-малкото населено място. Гласувах и за Европа, която носи полза в ежед­невието, заяви още Мария Габ­риел. Тя призова всеки да упражни своето право на глас.

Елена Йон­чева: Бъл­гария и Европа ще бъдат променени

Бъл­гария и Европа ще бъдат променени, ние ще успеем, категорична беше Елена Йон­чева след като гласува на изборите за Европейски пар­ламент, предаде Аген­ция „Фокус“.

Тези избори не са само за Европейски пар­ламент, те са и за Бъл­гария. Бъл­гария и Европа ще бъдат променени и ние ще успеем да извоюваме дос­тойни европейски доходи и справед­ливост, заяви Йон­чева. Всеки един от нас може да бъде част от тази промяна. Утре ще бъде късно. Днес е един прек­расен ден за Бъл­гария. Гласувайте, добави тя. Убедена съм, че Бъл­гария ще тръгне по нов път след тези избори. Ние ще имаме реален шанс и ще се преборим за дос­тойни европейски доходи и справед­ливост. Всичко това, което сме казали по време на предиз­бор­ната кам­пания ние ще го изпъл­ним. Бъдете сигурни в това, изтъкна Йон­чева.

Според нея кол­кото по-голяма е избирател­ната актив­ност днес, тол­кова по-голям е шан­сът Бъл­гария да успее.

Ангел Джам­базки гласува машинно

Гласувах за силна Бъл­гария в Европа на отечес­т­вата, заяви Джам­базки, предаде Радио “Фокус“. След кратко обър­к­ване с избор­ните сек­ции той упражни правото си на глас в сек­ция номер 62 в столич­ното СУ “Филип Станис­лавов“. Моят избор винаги е бил родолюбието, пат­риотиз­мът, национал­ната отговор­ност, каза той. Джам­базки избра за гласуване варианта с машина. Тех­нологиите се раз­виват много бързо, исках да проверя как става с машини. Видях, че е много бързо и лесно, добави той. Кан­дидатът за евродепутат обърна внимание на това, че в избирател­ните сек­ции около обяд все още няма много гласоподаватели. Много е притес­нително това, че няма много хора. Призовавам всички бъл­гари, които се интересуват от бъдещето на отечес­тво ни да отидат до урните. Хората са работодатели и начал­ници и трябва да дават задача на тези, които избират, комен­тира още той.