Опашки пред българска избирателна секция във Виена

Опашки пред българска избирателна секция във Виена

С голям интерес преминава избор­ният ден в бъл­гар­с­ките сек­ции във Виена. Пред сек­цията в Пос­тоян­ното пред­с­тавител­с­тво на Бъл­гария към ООН, ОССЕ и другите меж­дународни организации във Виена се образуваха опашки, съобщи БНТ. Две са раз­к­ритите сек­ции във Виена за тези избори — в Пос­тоян­ното пред­с­тавител­с­тво и в посол­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария в Репуб­лика Авс­т­рия. На пар­ламен­тар­ните избори през 2017 г. сек­циите в авс­т­рийс­ката столица бяха 7, а общо в Авс­т­рия тогава гласуваха близо 4000 сънарод­ници в 12 сек­ции.