Разкрити бяха избирателни секции за пациентите и медиците в 38 лечебни заведения в столицата

Разкрити бяха избирателни секции за пациентите и медиците в 38 лечебни заведения в столицата

В 6 болници в градовете от Софийска област също имаше по една избирателна секция

В 38 лечебни заведения, санаториуми и домове за въз­рас­тни хора в столицата бяха раз­к­рити избирателни сек­ции, за да могат бол­ните и дежур­ните медицин­ски екипи да упраж­нят правото си на глас, съобщи БНР. Най-голям брой сек­ции за гласуване в лечебни заведения – 11, има за район “Триадица“. В шест санаториума в Банкя също ще може да се гласува за евродепутати. В Алек­сан­д­ров­ска бол­ница имаше най-голям брой сек­ции – 4, съобщи пред радиото начал­ник отдел “Инфор­мация“ и “Сигур­ност“ на бол­ницата Божидар Чукер­ланов. В четирите сек­ции, намиращите се в близост клиники, имат въз­мож­ност да подадат лежащо бол­ните своя глас. Осигурен е бил вътрешно-болничен тран­с­порт за по-тежко под­виж­ните и тежко бол­ните. Съз­дадена е била и организация, съв­мес­тно с избирател­ната комисия, която е за района. Сек­циите са оборуд­вани с необ­ходимите избирателни урни, паравани и раз­м­ножителна тех­ника, раз­каза още Чукер­ланов. От Район­ното управ­ление на МВР е била съз­дадена също организация. По една избирателна сек­ция имаше и във ВМА, “Пирогов“, бол­ница “Света Ана“. В 24-ти избирателен район за столицата пациенти и медици можеха да гласуват в Първа, Втора и Пета град­ска бол­ница, както и в бол­ница “Царица Йоанна“. В 25-ти избирателен район сек­ции бяха раз­к­рити в АГ бол­ница “Света София“ – бив­шата “Тина Кир­кова“, в бол­ница “Надежда“, в Трета град­ска бол­ница и в Специализираната бол­ница по ортопедия “Проф.Бойчо Бой­чев“ в “Овча купел“, както и в 6 санаториума в Банкя. В 6 бол­ници в градовете от Софийска област също бяха раз­к­рити по една избирателна сек­ция, комен­тира БНР.