Умерена активност и гласуване без нарушения в Берлин

Умерена активност и гласуване без нарушения в Берлин

Избор­ният ден за бъл­гар­с­ките граж­дани в столицата на Гер­мания Бер­лин протече в три избирателни сек­ции, отворени в посол­с­т­вото. Гласуването беше с умерена, но пос­тоянна актив­ност и без забележки. Голяма част от гласуващите попъл­ваха дек­ларации за гласуване на място, съобщи БНТ. Забелязва се, че има значителен брой млади хора, които упраж­няват правото си на глас за първи или втори път. Сънарод­ниците ни в Гер­мания можеха да упраж­нят правото си на глас в 24 сек­ции в 21 града, съобщи пос­ланикът ни в Гер­мания Елена Шекер­летова, пред общес­т­вената телевизия. За първи път отк­рихме изборни сек­ции в още шест гер­ман­ски града, което само улес­нява нашите сънарод­ници, допълни пос­ланикът. 311 000 бъл­гари живеят на територията на федерал­ната репуб­лика, очаква се избирател­ната им актив­ност да бъде по-висока в срав­нение с предиш­ните евроиз­бори.