Скъпи евродепутати: Излизат ни по 50 000 евро месечно

Скъпи евродепутати: Излизат ни по 50 000 евро месечно

От заплати, дневни и други плащания избраниците в Брюксел могат да си докарат по 10 000 месечно

Около 50 000 евро на месец струва един евродепутат на данъкоп­лат­ците. Това показ­ват грубите сметки.

Всеки изб­раник в Европейс­кия пар­ламент получава брутна зап­лата от 8757 евро, инфор­мира bTV.

След облагането с данъци остават 6824 евро или към 1314 000 лева. Раз­мерът на въз­наг­раж­дението е фик­сиран. То е 38.5% от базовата зап­лата на съдия в Европейс­кия съд.

Освен зап­лата всеки евродепутат получава 4513 евро за офис раз­ходи. Но това не е всичко.

За всяко заседание на пар­ламента или негова комисия, депутатите получават по 320 евро на ден.

От зап­латата и днев­ните депутатът в европар­ламента може да си докара над 10 хиляди евро на месец чист доход.

Естес­т­вено, пок­риват се и всич­ките им тран­с­пор­тни раз­ходи.

Европар­ламен­тът плаща и 2/3 от медицин­с­ките раз­ходи на членовете си. Освен това им се полага и допъл­нителна пен­сия от 3,5% от зап­латата за всяка година като депутати.

При сегаш­ното ниво на зап­латите, депутат, който изкара целия си ман­дат, след навър­ш­ване на 63 години ще получава около 1500 евро всеки месец към основ­ната си пен­сия.

Всеки евродепутат обаче се явява и работодател. Евроиз­б­раниците имат въз­мож­ност и за раз­ходи за сът­руд­ници за близо 25 000 евро.

Парите за сът­руд­ници и за офис раз­ходи често са ставали причина за спорове и подоз­рения за злоупот­реби.

 

От една страна става въп­рос за сът­руд­ници, които са базирани в Брюк­сел. Като за тях се предос­тавя общ бюджет в рам­ките на, актуал­ните данни са, между 19 и 20 хиляди евро. Всеки член на пар­ламента получава плащане, мисля около 80 хиляди евро на година, които целят да обез­печат офис в дър­жавата, в която е изб­ран”, раз­казва преподавателят по европейско право Христо Хрис­тев.

Във Фран­ция евродепутати от няколко пар­тии са раз­с­лед­вани за злоупот­реба с парите за сът­руд­ници и офиси. Уличени са, че изпол­з­ват парите на европейс­кия пар­ламент, за да под­дър­жат пар­тийни офиси у дома.

Съм­нение, че чрез парите за офиси депутатите финан­сират пар­тиите, от които са изб­рани, има почти във всички страни членки.

Прак­тиката показва, че раз­с­лед­ването на евен­туални злоупот­реби с парите за офиси и сът­руд­ници се раз­с­ледва от мес­т­ните власти. Засега у нас такива раз­с­лед­вания няма.