Корнелия Нинова: Поемам отговорност, подавам оставка

Корнелия Нинова: Поемам отговорност, подавам оставка

• Лидер­ката на БСП пред­ложи кон­г­рес в сък­ратени срокове, процедура по пряк избор на нов пред­седател

• Авторитарна власт трудно се сваля, категорични са в левицата

В своето изяв­ление в началото на заседанието на НС на БСП лидер­ката на пар­тията нап­рави изяв­ление: „Искам да започна с благодар­ност към вас, към лис­тата, към народ­ните пред­с­тавители, към общин­с­ките пред­седатели, към облас­т­ните активисти, към всички, които гласуваха за БСП в една много трудна ситуация и много оспор­вана кам­пания.  Да, ние загубихме тези избори, но трябва да си кажем и доб­рото, което пос­тиг­нахме. Факт е, че сме един­с­т­вената пар­тия, която повишава в абсолютен брой гласовете, които я под­к­репят на Европейс­ките избори– близо 30 хиляди. Факт е и че всички други пар­тии, от най-голямата до най-малката– губят под­к­репа в гласове спрямо пред­ход­ните Европейски избори. Факт е, че само ние увеличаваме евродепутатите си с един. Нека това ви служи за самочув­с­т­вие и гор­дост. Да, знаем, че авторитарна власт се сваля трудно. Срещу нас беше изп­равена цялата дър­жавна машина, медии, анализатори, купен вот, страх и изкар­ване на админис­т­рацията под команда да гласува. Дори и при тази ситуация, нашият основен опонент има около 500 хиляди гласа. Затова се обръщам към всички вас– да имате самочув­с­т­вие, да не униваме и да продъл­жаваме по същия начин и по същия път, с нови сили. Вяр­вам, че всичко, което нап­равихме в пос­лед­ните 3 години, дава този резул­тат — подоб­ряване в абсолютни стой­ности. Но е факт  и че ние загубихме тези избори. Смятам, че трябва всеки да носи отговор­ност за това в цялата пар­тия, че трябва  да се проведат кон­ферен­ции с обек­тивен анализ за причините и да се вземат съот­вет­ните решения там, където организациите преценят, че е необ­ходимо да се носи пер­сонална отговор­ност от ръковод­с­т­вото. При демок­ратич­ните пар­тии, в правовите дър­жави, в модер­ното общес­тво, отговор­ността винаги се носи от пред­седателя. Затова аз поемам цялата отговор­ност за тази загуба. Подавам си остав­ката като пред­седател на БСП. Пред­лагам свик­ване на Кон­г­рес в сък­ратени срокове — от 15 дни, който да кон­с­татира по силата на Устава тази оставка. Дотогава да стар­тира кам­пания за номинации, приемане на правила и процедури за избор на пред­седател по новия Устав, чрез пряк избор. Ако приемете това решение, ще ви пред­ложим хроног­рама, по която да се със­тои, и това да бъде съчетано с анализа на резул­татите на изборите, отчетите на изборите, под­готовка за мес­т­ните избори, номинации за пред­седател и до края на юли да изберем новия пред­седател такъв, какъвто пар­тията реши. За да можем през август, сеп­тем­ври, октом­ври — да се със­редоточим върху мес­т­ната кам­пания и, дай Боже, да спечелим мес­т­ните избори,  в което вяр­вам. Благодаря ви още вед­нъж за всички усилия. Бъдете със самочув­с­т­вие, че сме сила, че зад вас стоят хора, които ни вяр­ват. Най-вече тях не трябва да предаваме. Да им дадем самочув­с­т­вие, че сме на прав път и да им дадем енер­гия за мес­т­ните избори. Благодаря ви!”.