Андрей Слабаков отива в Брюксел като евродепутат?

Андрей Слабаков отива в Брюксел като евродепутат?

Кол­кото и да изг­лежда невероятно, като евродепутат за Брюк­сел все пак ще замине абсолютно режисьорът и вечен бун­тар Анд­рей Слабаков, а не бив­шият минис­тър Лиляна Пав­лова от ГЕРБ, за която евродепутат­с­кото място се считаше за сигурно. 

Инт­ригата кой е от двамата ще вземе прос­ловутия “седми“ ман­дат на ГЕРБ се върти от вчера и държи в инфар­к­тно нап­режение щабовете на ГЕРБ и на ВМРО.

Пос­лед­ните данни на ЦИК сочат, че ГЕРБ леко вдига резул­тата си до 30,94%. Това съз­даде очак­ванията, че ГЕРБ ще спечели сед­мото депутат­ско място, което в лис­тата е отредено за Лиляна Пав­лова.

В същото време ВМРО регис­т­рира лек спад от 7,84% от вчера на 7,42% днес. При ВМРО обаче е най-голям остатъкът, което предоп­ределя изхода от инт­ригата - този “блуж­даещ“ евродепутат отива при ВМРО, а не при ГЕРБ, които са с най-малък остатък. 

В случая ВМРО е облагодетел­с­т­вана от сис­темата Хеър-Ниймайер, при която водещ е методът на най-големия остатък. Той е благоп­риятен за мал­ките пар­тии. При този метод първа получава допъл­нителен ман­дат пар­тията с най-голям остатък, втора пар­тията със след­ващия по големина остатък и така, докато се заемат всички нераз­п­ределени ман­дати.

Раз­бира се, отново правим уговор­ката, че все още нямаме официал­ните данни, които ЦИК обещава, че ще пуб­ликува днес, пишат от „Еприцен­тър”.