ЦИК: 33% изборна активност, 36, 71% са гласували с преференции

ЦИК: 33% изборна активност, 36, 71% са гласували с преференции

Малко над 33% е била избирател­ната актив­ност на европейс­ките избори, 36.71% са гласувалите с преферен­ция. Това каза за Аген­ция „Фокус“ говорителят на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) Алек­сан­дър Анд­реев. 

Говорителят на специализирания орган уточни, че почти всички протоколи от РИК-овете са прис­тигали в ЦИК

Очак­ваме все още протоколите от РИК-Търговище“, добави той. 

Спрямо меж­дин­ните резул­тати при обработени 100% протоколи избирател­ната актив­ност в страната е малко над 33%“, изтъкна Анд­реев. 

Около 36.71% от избирателите са гласували с преферен­ции. Към всички политически сили има подадени много преферен­ции. По отношение на две от тях — „Демок­ратична Бъл­гария“ и ВМРО-БНД, повече от половината от подалите гласове за тях са гласували с преферен­ция“, уточни Анд­реев. 

Не бихме могли да съоб­щим обоб­щени резул­тати, защото от тук насетне протоколите трябва пов­торно да бъдат въведени в ЦИК и след това въвеж­дане бихме имали яснота по отношение на резул­татите“, поясни той. 

Алек­сан­дър Анд­реев отбеляза, че раз­п­ределението на ман­датите ще стане ясно до 31 май.