290 хил. лв. санкции за ремонта на “Графа“

290 хил. лв. санкции за ремонта на “Графа“

Глоба от 290 хиляди лева получават всички ангажирани с ремонта на столич­ната улица “Граф Игнатиев“ заради дефекти. На пллощад “Славей­ков“ бе мон­тирана на мяс­тото си емб­лематич­ната пейка на Пенчо и Петко Славей­кови.

Пред­с­тои да бъде вър­ната книж­ната борса, която обаче няма да заеме цялото прос­т­ран­с­тво на площада’, посочи кметът Йор­данка Фан­дъкова. Изпъл­нението на този проект беше изк­лючително необ­ходимо за града и аз продъл­жавам да твърдя това. Пред­с­тавители на над­зора и на Дирек­ция “Тран­с­пор­тна инф­рас­т­рук­тура“ проверяваха всички строително-ремонтни дей­ности. Комисията приема за завър­шени строител­ните дей­ности, но в отделни учас­тъци кон­с­татира незадоволително качес­тво. Изчис­лените до момента неус­тойки за качес­тво са в раз­мер на 109 000 лева. На изпъл­нителя беше наложена и глоба в раз­мер на 57 000 лева за пов­редени дър­вета. Вчера при провер­ката от страна на Столич­ния инс­пек­торат е наложена и мак­симална глоба за недобро почис­т­ване на обекта при предаването му от 3000 лева, обясни още Фан­дъкова пред Канал 3. 8 години е гаран­цията на ремонта на улица “Граф Игнатиев“. За този период дефек­тите ще бъдат отс­т­ранявани за сметка на фирмата-изпълнител на ремон­т­ните дей­ности.