Президентът Румен Радев на държавно посещение в Китай по покана на Си Дзинпин

Президентът Румен Радев на държавно посещение в Китай по покана на Си Дзинпин

Президен­тът Румен Радев заминава на дър­жавно посещение в Китай по покана на колегата си Си Дзин­пин. Въз­мож­нос­тите за увеличаване на китайс­ките инвес­тиции в Бъл­гария и насър­чаването на кон­так­тите в областта на инфор­мацион­ните тех­нологии, туризма, земеделието, науката, образованието и кул­турата, ще бъдат сред акцен­тите в раз­говорите на Радев с пред­с­тавителите на китайс­ките дър­жавни инс­титуции и биз­неса, комен­тира БНР. Издигането на двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Китай на стратегическо рав­нище и определянето на насоки за раз­витието им ще бъдат сред водещите теми при срещите на президента Румен Радев с китайс­кия дър­жавен глава Си Дзин­пин и с премиера Ли Къцян. Бъл­гар­с­кият дър­жавен глава ще учас­тва в Светов­ния икономически форум в Далиен и ще нап­рави изказ­ване в рам­ките на сесията „Диалог между китайс­ките дър­жавни пред­п­риятия и бъл­гар­с­ката власт“.

На 3 юли в Пекин Радев ще раз­говаря с китайс­кият президент Си Дзин­пин. Очаква се на срещата да бъде приета Съв­мес­тна дек­ларация за установяване на отношения на стратегическо пар­т­ньор­с­тво между Бъл­гария и Китай. Радев ще посети и Шан­хай, където ще изнесе лек­ция в Шан­хайс­кия универ­ситет „Джао Тонг“. В рам­ките на визитата ще се проведат и икономически форуми с учас­тието на бъл­гар­ски и китайски ком­пании.