Полицаите отново излизат на протест заради ниско заплащане на нощния труд

Полицаите отново излизат на протест заради ниско заплащане на нощния труд

Полицаите отново излизат на протест заради ниско зап­лащане на нощ­ния труд, съобщи „Нова телевизия”.

След 11 януари 2018 г. ние не отменихме протес­т­ните дейс­т­вия, а само сме ги спрели, обясни зам.-председателят на Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР Илия Куз­манов. Премиерът Борисов потърси ком­п­ромисни решения. Освен него обаче никой друг не е въз­п­риел това. Продъл­жават да не ни ком­пен­сират за извън­реден труд. 25 стотинки повече на час на за нощен труд е унизително. Сумата трябва да нарасне до около 2,50 лв., пот­върди пред телевизията Куз­манов. Той комен­тира и случаят със задър­жания служител на 4 РПУ, който е пласирал нар­котици. Извър­ш­ването на прес­тъп­ление не трябва да се обяс­нява с нис­кото зап­лащане. Този човек просто е сбър­кал професията си. Това е петно за нас. Заради лошите условия напус­кат опитни колеги. Това е и причината за подобни случаи. Наемат се съм­нителни и неп­роверени лица, поясни Куз­манов.