Проектите за нови кораби и бойни машини за пехотата остават за догодина

Проек­тите за купуване на бойни машини за пехотата и за два нови многофун­к­ционални пат­рулни кораба за воен­номор­с­ките сили (ВМС) остават за догодина, предуп­реди Дневник.бг. От Минис­тер­с­т­вото на отб­раната твър­дят, че за двата проекта няма да са налични пред­варително изчис­лените общо около 2.4 млрд. лв. в бюджета за 2019 г. Основ­ната причина е, че правител­с­т­вото обещава да плати навед­нъж цялата сума от около $ 1,2 млрд. по очак­ваната сделка със САЩ за 8 нови изт­ребителя F-16. Бюджетът за тази година ще бъде актуализиран със сумата, нужна за покуп­ката на изт­ребителите, обяви от Брюк­сел премиерът Бойко Борисов.

Според ГЕРБ вината за отлагането на двата от трите големи проекта е на воен­ното и политичес­кото ръковод­с­тво на министерството.12 юни беше пос­лед­ната дата, на която тряб­ваше да ще стане ясно коя фирма ще бъде пред­почетена да строи двата кораба. Тогава Минис­тер­с­т­вото на отб­раната тряб­ваше да внесе в Минис­тер­с­кия съвет док­лад с оценяване на офер­тите. След това трябва да бъде взето решение на правител­с­т­вото. Одоб­рената от пар­ламента проек­тна цена за двата кораба е 984 млн. лв. с ДДС. Док­ладът за корабите е готов, като според минис­търа на отб­раната Красимир Каракачанов той ще бъде внесен до месец-два, но под­пис­ването на договора ще бъде забавено до януари.

Може да се стигне до забавяне на проекта за воен­номор­с­ките сили, ако се окаже, че има пропуски в ценовите оферти. Ако има такъв вариант, ще дадем въз­мож­ност на фир­мите да си коригират офер­тите, каза Каракачанов преди почти месец, припомни Днев­ник. Според друг източ­ник и трите оферти за корабите над­вишават сумата в проекта на воен­ните, който е одоб­рен от пар­ламента. Затова няма как да поис­кат повече пари от минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, при положение че за покуп­ката на F-16 се емитира заем.

Според Минис­тер­с­т­вото на отб­раната проек­тът за бой­ните машини ще бъде прид­вижен по-бързо за сметка на корабите. Той е на по-ниска фаза на готов­ност и по него пред­с­тои да бъдат изп­ратени искания за оферти (Request For Proposal). Само се чакало минис­търът да свика съвета по отб­рана.