Намалява броят на наказателните процедури на ЕК, открити срещу България

Броят на новооб­разуваните от Еврокомисията наказателни процедури срещу Бъл­гария намалява през миналата година. Това сочи годиш­ният док­лад за прилагането на европейс­кото законодател­с­тво, пред­с­тавен вчера, съобщи БТА. Миналата година срещу нашата страна са били отк­рити 18 нови процедури и това е най-малкият брой от 2014 г. насам. За срав­нение през 2014 г. са били отк­рити 41 процедури, през 2015 г. — 20, през 2016 г. — 27 и през 2017 г. — 26, показ­ват дан­ните. Миналата година срещу нашата страна е имало 60 неп­рик­лючили процедури, половината от които са били за бавно въвеж­дане на европейс­кото право в национал­ните закони. От новоот­к­ритите процедури срещу нашата страна най-много — по четири, са свър­зани с данъч­ното облагане и мит­ниците, и с миг­рацията и вът­реш­ните работи. По три процедури има в облас­тите на вът­реш­ния пазар, промиш­леността, пред­п­риемачес­т­вото, на правосъдието и пот­ребителите, на здравеопаз­ването и безопас­ността на храните. По две са процедурите в облас­тите на превозите, далекосъоб­щенията, окол­ната среда, финан­совата стабил­ност и финан­совите услуги.