Здравната каса предлага мерки за облекчена процедура при лечението на деца

НЗОК е изп­ратила до минис­търа на здравеопаз­ването пред­ложения за пред­п­риемане на спешни промени в нор­матив­ната уредба, съоб­щиха от прес­цен­търа на Касата.

Изпъл­нявайки поетите ангажименти към Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, със­тояла се на 26 юни 2019 г. в НЗОК, на 3 юли 2019 г. управителят на инс­титуцията – д-р Дечо Дечев, изп­рати писмо до минис­търа на здравеопаз­ването с пред­ложения за пред­п­риемане на спешни промени в нор­матив­ната уредба“. съоб­щават от НЗОК в официално писмо до медиите. Необ­ходимостта от промени беше иден­тифицирана и на пос­лед­ваща среща на 1 юли 2019 г. с пред­с­тавители на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и онкохематолози от Универ­ситет­с­ката бол­ница “Царица Йоанна – ИСУЛ“. Пред­ложенията имат за цел да се облекчи процедурата за подаване на заяв­ленията, допъл­ват от Касата.

Пред­вижда се изричен текст за алтер­нативна въз­мож­ност заявителят, със съг­ласието на закон­ния му пред­с­тавител, да упъл­номощава лечеб­ното заведение за бол­нична помощ, където се провежда лечението, да подава в НЗОК заяв­ление от негово име, като го оком­п­лек­това с изис­куемата докумен­тация. По този начин ще се сък­рати срокът за раз­г­леж­дане на заяв­ленията. Пред­с­тои промяна и в други клаузи и тек­с­тове, за да се облек­чат родителите и да се сък­рати пътят на пациента. Обх­ванати са всички аспекти на проб­лемите, обсъдени на двете срещи.