Протестиращи искат държавни институции, а не финансирани отвън НПО в Закона за закрила на детето

Протестиращи искат държавни институции, а не финансирани отвън НПО в Закона за закрила на детето

Автопоход срещу закона за зак­рила на детето се проведе в цялата страна, като в София над 50 автомобила се съб­раха на бул. “Цариг­рад­ско шосе“ и нап­равиха обиколки на сградата на Народ­ното съб­рание. Пред­с­тавители на протес­тиращите после бяха приети на среща с народни пред­с­тавители в сградата на пар­ламента, съобщи Канал 3. Протес­тиращите не са съг­ласни с това НПО-та да предос­тавят социални услуги и телефон­ната линия за деца 116 111 да се обс­лужва от НПО “Анимус“ и искат незабавно връщане на тези услуги към дър­жавни инс­титуции. Те нас­тояват “риск от увреж­дане“, “риск от изос­тавяне“, “емоционално насилие“ или “бед­ност“ да не бъдат довод за отнемане на дете от родителите.

Организаторите са и “против въвеж­дането на дет­ско правосъдие в Бъл­гария и всички тези причини за отнемане на деца, които се въвеж­дат в чл. 36 от Закона за зак­рила на детето“. Според пос­лед­ните промени в законодател­с­т­вото, пър­вото нещо е отнемане на детето, ако му се посегне. Отнемането е за 24 часа без съдебна заповед. По сиг­нал социален работ­ник ще може да влезе в дома на родителите, без съдебна заповед, и да със­тави социален док­лад с огромно количес­тво лична инфор­мация. Социал­ните работ­ници ще имат право и да правят претър­с­вания на домовете на хората. Въз основа на прецен­ката на социал­ния работ­ник ще се оценява и родител­с­ката ком­петен­т­ност.