Калоян Паргов ще вземе участие в юбилейна българо-руска конференция

Калоян Паргов ще вземе участие в юбилейна българо-руска конференция

Днес лидерът на БСП – София Калоян Пар­гов ще учас­тва в юбилейна българо-руска кон­ферен­ция на тема „Бъл­гария – Русия. 140 години дип­ломатически отношения: история, със­тояние, пер­с­пек­тиви“. Форумът ще се проведе от 10.00 часа в Голямата зала на Бъл­гар­с­ката академия на науките –ул. „15 ноем­ври“ №1.