Президентът Румен Радев ще връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати българи

Президентът Румен Радев ще връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати българи

Днес, от 11,00 часа на „Дон­дуков“ 2 президен­тът Румен Радев ще връчи висши дър­жавни отличия на четирима изтък­нати бъл­гари. Изявеният спор­тен деятел Христо Меран­зов ще бъде удос­тоен с орден „Стара планина“ първа степен за зас­лугите му в областта на физичес­кото въз­питание и спорта.

Президен­тът Румен Радев ще наг­ради жур­налиста и мореп­лавател Дончо Папазов с орден „Стара планина“ първа степен за принос в областта на спорта, науката и жур­налис­тиката. На церемонията проф. д-р Цекомир Воденичаров ще бъде отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огър­лие за зас­лугите му за раз­витието на медицин­с­ката наука и за утвър­ж­даването на факул­тетите по общес­т­вено здраве в сис­темата на вис­шето образование.

Дър­жав­ният глава ще връчи орден „За военна зас­луга“ първа степен на о. р. генерал-майор Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров. Леген­дар­ният ни кос­монавт ще бъде отличен за раз­витието и укреп­ването на въоръжените сили и за приноса му за национал­ната сигур­ност на страната.