Стартира процедурата за избор на нов главен прокурор

Стартира процедурата за избор на нов главен прокурор

Гласуването ще бъде на 24 октомври, мандатът на Сотир Цацаров свършва през януари 2020 година

Пленумът на Вис­шия съдебен съвет проведе вчера заседание, на което бе отк­рита процедурата за избор на главен прокурор. До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на пред­ложения за кан­дидатури за главен прокурор.

Пред­ложения могат да правят не по-малко от трима от членовете на Прокурор­с­ката колегия, както и минис­търът на правосъдието.

Край­ният срок за пред­с­тавяне на пис­мена кон­цеп­ция от кан­дидатите е 12 август.

На 12 сеп­тем­ври Пленумът на ВСС ще проведе заседание за обявяване на датата, часа и мяс­тото на изс­луш­ване на кан­дидатите за главен прокурор.

Пленумът на Вис­шия съдебен съвет ще изс­луша кан­дидатите и ще проведе избор за главен прокурор на 24 октом­ври 2019 г., пред­вижда приетият времеви график за провеж­дане на процедурата.

Решението за избор на кан­дидат се приема с мнозин­с­тво не по-малко от седем­надесет гласа от членовете с явно гласуване. Глав­ният прокурор се наз­начават и освобож­дават от президента по пред­ложение на пленума на Вис­шия съдебен съвет за срок от седем години без право на пов­торно избиране.

Ман­датът на дейс­т­ващия главен прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г.

ЗЕМЯ припомня, че в годините на преход у нас се смениха четирима дър­жавни обвинители: От 19921999 главен прокурор е адвокатът Иван Татар­чев. От 19992006 г. на поста е проф. Никола Фил­чев – преподавател по наказателно право, бивш член на Вър­хов­ния касационен съд и зам.-министър на правосъдието. От 20062013 г. главен прокурор е Борис Вел­чев – той е преподавател по право, заемал е поста на пред­седател на Прав­ния съвет към президента Георги Пър­ванов, а понас­тоящем е пред­седател на Кон­с­титуцион­ния съд. От 2013 г. насам главен прокурор е Сотир Цацаров, който до избора си оглавяваше Плов­див­с­кия окръжен съд, а преди това е магис­т­рат в Асенов­г­рад и Плов­див.

Мар­гарита Попова: Новият дър­жавен обвинител трябва да гаран­тира справед­ливостта и правовата дър­жава

Не бива да се очак­ват сен­зации при избора на главен прокурор. Общес­т­вото се въл­нува, защото става дума за нашата дър­жав­ност, за това хората да получават от правосъдието повече от това, което очак­ват. Това каза пред Нова тв вицеп­резиден­тът (20122017 г.) и бивш минис­тър на правосъдието Мар­гарита Попова.

“Това е живот­реп­тяща тема, няма да мине без въл­нение, без съм­нение. Не е маловажно кой ще зас­тане на този пост. Раз­бира се, общес­т­вото се въл­нува, защото става въп­рос за справед­ливостта у нас. Новият главен прокурор трябва адек­ватно да учас­тва в много сериозни раз­говори за със­тоянието на правовата дър­жава в ЕС. Много е важно кой ще зас­тане на този пост“, добави тя.“Партийно-политическата власт има желание да управ­лява съдеб­ната власт. Много е важно какво законодател­с­тво ще нап­равим, какви хора има в политичес­ката сис­тема и как те ще си взаимодейс­т­ват със съдеб­ната власт“, посочи бив­шият правосъден минис­тър. “В момента в Минис­тер­с­т­вото на правосъдието работят по проект, който касае кон­курси, атес­тации за магис­т­ратите. Друг проект за отговор­ност на тримата големи (главен прокурор и шефове на вър­хов­ните съдилища – бел. ред.)“, заяви още бив­шият правосъден минис­тър. Според Попова правомощията на новия главен прокурор не трябва да се променят.