Христо Проданов, БСП: При ГЕРБ няма устойчивост в изборните правила

Христо Проданов, БСП: При ГЕРБ няма устойчивост в изборните правила

“При всички промени, не само в избор­ното законодател­с­тво, а във всички закони си личи непос­ледовател­ността на политиката на ГЕРБ — днес се приема едно решение, а утре коренно раз­лично“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНТ. Той добави, че според дейс­т­ващия сега закон, който е приет само преди три месеца, на изборите за ЕП бяха осигурени 3000 машини, за мес­т­ните те трябва да са 6000, а на  изборите след тях трябва да имаме изцяло машинно гласуване. Проданов комен­тира, че хората, които преди три месеца са приели това, сега искат да го отменят с аргумента, че е скъпо. “Така е, защото няма устой­чивост в правилата. Ако въведем машинно гласуване, то ще става все по– евтино на всеки след­ващ вот“, каза още социалис­тът. Той попита, каква е раз­ликата между изборите за президент и избора за кмет, че на едните да има машинно гласуване, а на другите да няма. “И двата са мажоритарни, и на двата е въз­можно да има втори тур. Раз­лика между европейс­ките и мес­т­ните избори също няма, защото и на двата се гласува за листи с преферен­ции“, комен­тира още Христо Проданов.

Христо Проданов каза, че машин­ното гласуване е нужно за преодоляване на един от големите  проб­леми на изборите у нас — невалид­ните бюлетини. “Ние, от БСП, сме убедени, че при изцяло машинно гласуване те ще изчез­нат напълно. На пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори– недейс­т­вител­ните бюлетини добиха огромни раз­мери — почти 300 000. Тези невалидни гласове се рав­няват на ман­датите на един от коалицион­ните пар­т­ньори на ГЕРБ“, каза още социалис­тът. Той комен­тира още, че машин­ното гласуване намалява и риска от манипулации при броенето на бюлетините. “В интер­нет можете да видите видеок­липове как кметът на Плов­див дава инс­т­рук­ции на избор­ната админис­т­рация на ГЕРБ– как да правят “неп­равил­ните“ бюлетини невалидни“, каза още Проданов.